Cronfa Uwchraddio Band Eang

Llythyr gan Elin Jones AS & Ben Lake AS – Cronfa Uwchraddio Band Eang:

PDF Lawrlwytho PDF

Annwyl Gynghorwyr Cymuned,

Rydym yn ysgrifennu atoch l’ch hysbysu y gallai preswylwyr a busnesau yn eich cymunedau fod yn gymwys i hawlio cyllid gan y Llywodraeth i uwchraddio eu cysylltiad band eang.

Mae Ceredigion yn un o saith sir wledig sydd wedi cael ei dewis i gymryd rhan mewn cynllun peilot band eang newydd o’r enw ‘Cronfa Uwchraddio Band Eang’. Gallai cartrefi a busnesau yng Ngheredigion, sydd a chyflymder band eang llai na 30 Mbps, fod yn gymwys am fwy o gyllid drwy’r Gronfa Uwchraddio Band Fang a chynllun talebau atodoI Llywodraeth Cymru.

Bydd y cyllid sydc! ar gael yn rhoi grant (taleb) i breswylwyr a busnesau fydd yn mynd tuag at y gost o osod band eang (gigabit) yn yr eiddo, gan ddefnyddio cyflenwr sydd wedi’i gofrestru gyda’r cynllun.

Fel y gwyddoch, mae’n aml yn ddrutach i ddiwydiant gyflwyno seilwaith band eang yg nghefn gwlad. Er mwyn helpu mynd i’r afael a’r broblem hon, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd yn ychwanegu at gyllid Llywodraeth y DU ar gyfer yr eiddo anoddaf eu cyrraedd, gan gynnig £1,500 yn ychwanegol ar gyfer eiddo preswyl, a £3,500 ar gyfer pob busnes bach a chanolig.

Eiddo Cronfa Uwchraddio Bang Eang Llywodraeth y DU Cynllun talebau atodau Llywodraeth Cymru Cyfanswm y cyllid ar gael i osod y seilwaith
Preswyl Hyd at £1,500 Hyd at £1,500 Hyd at £3,000
Busnesau bach a chanolig (SMEs) Hyd at £3,500 Hyd at £3,500 Hyd at £7,000

Mae talebau Llywodraeth y DU ar gael i bob cartref a busnes yng Ngheredigion sy’n derbyn llai na 30 Mbps, a byddant yn cael eu grwpio gyda thalebau a eiddo cyfagos I anannu’r gwaith sydd ei angen I wella’r rhwydwaith ar gyfer y gymuned leol. Mae’n bwysig bod cymaint a phosibl a safleoedd yn cofrestru eu diddordeb yn y cynllun er mwyn sicrhau bod cyfanswm gwerth y talebau mewn ardal yn cynnwys y rhan fwyaf, os nad y cyfan, o’r costau adeiladu. Dim ond un cais sydd ei angen ar gyfer pob safle, gan y bydd eiddo sy’n gymwys ar gyfer cynllun Llywodraeth Cymru yn derbyn y cyllid yn awtomatig wrth elwa o daleb y DU.

Beth sydd angen i’ch etholwyr wneud nesaf?

Rydym yn annog pob etholwr sydd a chyflymder o lai na 30Mbps I gofrestru eu diddordeb yn y cynllun cronfa uwchraddlo band eang drwy’r ddolen ganlynol:

https://broadband-upgrade-fund.campaign.gov.uk

Y dyddiad cau i gofrestru diddordeb ar gyfer y Gronfa Uwchraddio Band Eang yw 30 Medi 2020.

Os oes digon o ddiddordeb yn eich ardal leol, efallai y gallwn edrych hefyd ar ddefnyddio’r talebau fel rhan o gynllun Partneriaeth Ffibr Cymunedol sy’n cael ei arwain yn ôl y galw:

https://www.openreach.com/fibre-broadband/community-fibre-partnerships

Byddem yn gwerthfawrogi’n fawr be bai modd i chi rannu’r wybodaeth uchod mor eang a phosib yn eich cymunedau.

Gyda diolch a chofion cynnes,

Elin Jones AS

Ben Lake AS

 

This page is also available in: English