Diffibrilydd Cyhoeddus

Defibrillator

Mae Diffibrilydd Awtomatig ar wal Tafarn y Foelallt, Llanddewi Brefi, ar bwys y ciosg teliffon ar sgwar y pentre, gyferbyn â Siop Brefi. Mae i’w ddefnyddio gan y cyhoeddos bydd rhywun yn cael trawiad ar y galon. Mae defnyddio diffibrilydd ar berson o fewn 5 munud iddo/iddi golapsio yn cynyddu’r siawns o oroesi, ac anaml y gall ambiwlans mewn ardaloedd gwledig ymateb o fewn yr un amser.

Gallwch ddefnyddio diffibrilydd er mwyn rhoi sioc drydanol i berson sydd â’i galon wedi peidio curo yn effeithiol ac nad yw’n anadlu, er mwyn ceisio adfer curo rheolaidd, normal y galon. Mae’r uned yn asesu rhyddm y galon ac mae’n ddiogel ei ddefnyddio hyd yn oed heb hyfforddiant gan na fydd yn rhoi sioc i glaf  onibai fod ei angen ac mae’n ‘siarad â chi’ drwy’r broses.

Gwnaeth Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi, gyda chymorth Dr. Siôn James, Meddygfa Tregaron, gais i Sefydliad Prydeinig y Galon am becyn cymunedol wedi ei ariannu yn rhannol, sy’n cynnwys pecyn hyfforddi ar gyfer dadebru’r galon (CPR) a diffibrilydd. Talwyd am weddill y pecyn a’r cabinet allanol gan gyfraniadau lleol ac arian a godwyd gan SyM a CFFI Llanddewi Brefi. Gosodwyd y cabinet gan drynanwr lleol, Adam Southwood-Martin,  a hyfforddwyd aelodau’r gymuned gan Gerard Rothwell, Rheolwr Cynllun Diffibrilydd Cyhoeddus y Gwasanaeth Ambiwlans yng Nghymru. Digwyddodd hyn mewn digwyddiad cyhoeddus ar y noson gyflwyno gyda chynrychiolwyr o Sefydliad Prydeinig y Galon yn bresennol.

Mae Pwyllgor Annibynnol yn cynnal profion wythnosol ac yn cadw gorolwg ar anghenion cynnal a chadw’r uned. Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi sy’n  gyfrifol am y gronfa ariannol. Nawr ac yn y man cyhelir digwyddiadau hyfforddi yn y Ganolfan Gymuned. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’r cynrychiolydd ar ran y Cyngor Cymuned, y Cyng. Eirwen James.

Islaw mae dolenni i’ch hyfforddi sut i ddefnyddio diffibrilydd, proses dadebru’r galon (CPR) a chyngor gan Urdd Sant Ioan:

Map Lleoliad
To see this map cookies and javascript must be enabled. If you are still having trouble after having checked both of these please contact us using the link at the top of the page

This page is also available in: English