Pob cofnod gan Website Administrator

Cau’r Ffyrdd – Llanddewi Brefi

Noder y ffordd canlynol a fydd ar gau dros dro

Dim Mynediad i gerbydau’r gwasanaethau brys

 Map

Cyf: 206/20
Rhif y Ffordd:

USRN

B4343

47122839

Lleoliad: Ochor Garth Fach, Llanddewi Brefi, Tregaron
Dyddiad ac amser: 28/09/2020 – 30/09/2020

09:30 – 18:00

 
Parhad: Yn ddyddiol – Yn ystod y cyfnod dan sylw/
yn ddyddiol –Yn ystod y diwrnod gwaith/
24 awr y dydd/ Yn ystod y cyfnod dan sylw
Gwaith: Gwaith Gwasanaeth Dŵr
Ymgeisydd: Amberon ar rhan Dŵr Cymru
Rheswm: I sicrhau diogelwch y cyhoedd

 

Cronfa Uwchraddio Band Eang

Llythyr gan Elin Jones AS & Ben Lake AS – Cronfa Uwchraddio Band Eang:

PDF Lawrlwytho PDF

Annwyl Gynghorwyr Cymuned,

Rydym yn ysgrifennu atoch l’ch hysbysu y gallai preswylwyr a busnesau yn eich cymunedau fod yn gymwys i hawlio cyllid gan y Llywodraeth i uwchraddio eu cysylltiad band eang.

Mae Ceredigion yn un o saith sir wledig sydd wedi cael ei dewis i gymryd rhan mewn cynllun peilot band eang newydd o’r enw ‘Cronfa Uwchraddio Band Eang’. Gallai cartrefi a busnesau yng Ngheredigion, sydd a chyflymder band eang llai na 30 Mbps, fod yn gymwys am fwy o gyllid drwy’r Gronfa Uwchraddio Band Fang a chynllun talebau atodoI Llywodraeth Cymru.

Bydd y cyllid sydc! ar gael yn rhoi grant (taleb) i breswylwyr a busnesau fydd yn mynd tuag at y gost o osod band eang (gigabit) yn yr eiddo, gan ddefnyddio cyflenwr sydd wedi’i gofrestru gyda’r cynllun.

Fel y gwyddoch, mae’n aml yn ddrutach i ddiwydiant gyflwyno seilwaith band eang yg nghefn gwlad. Er mwyn helpu mynd i’r afael a’r broblem hon, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd yn ychwanegu at gyllid Llywodraeth y DU ar gyfer yr eiddo anoddaf eu cyrraedd, gan gynnig £1,500 yn ychwanegol ar gyfer eiddo preswyl, a £3,500 ar gyfer pob busnes bach a chanolig.

Eiddo Cronfa Uwchraddio Bang Eang Llywodraeth y DU Cynllun talebau atodau Llywodraeth Cymru Cyfanswm y cyllid ar gael i osod y seilwaith
Preswyl Hyd at £1,500 Hyd at £1,500 Hyd at £3,000
Busnesau bach a chanolig (SMEs) Hyd at £3,500 Hyd at £3,500 Hyd at £7,000

Mae talebau Llywodraeth y DU ar gael i bob cartref a busnes yng Ngheredigion sy’n derbyn llai na 30 Mbps, a byddant yn cael eu grwpio gyda thalebau a eiddo cyfagos I anannu’r gwaith sydd ei angen I wella’r rhwydwaith ar gyfer y gymuned leol. Mae’n bwysig bod cymaint a phosibl a safleoedd yn cofrestru eu diddordeb yn y cynllun er mwyn sicrhau bod cyfanswm gwerth y talebau mewn ardal yn cynnwys y rhan fwyaf, os nad y cyfan, o’r costau adeiladu. Dim ond un cais sydd ei angen ar gyfer pob safle, gan y bydd eiddo sy’n gymwys ar gyfer cynllun Llywodraeth Cymru yn derbyn y cyllid yn awtomatig wrth elwa o daleb y DU.

Beth sydd angen i’ch etholwyr wneud nesaf?

Rydym yn annog pob etholwr sydd a chyflymder o lai na 30Mbps I gofrestru eu diddordeb yn y cynllun cronfa uwchraddlo band eang drwy’r ddolen ganlynol:

https://broadband-upgrade-fund.campaign.gov.uk

Y dyddiad cau i gofrestru diddordeb ar gyfer y Gronfa Uwchraddio Band Eang yw 30 Medi 2020.

Os oes digon o ddiddordeb yn eich ardal leol, efallai y gallwn edrych hefyd ar ddefnyddio’r talebau fel rhan o gynllun Partneriaeth Ffibr Cymunedol sy’n cael ei arwain yn ôl y galw:

https://www.openreach.com/fibre-broadband/community-fibre-partnerships

Byddem yn gwerthfawrogi’n fawr be bai modd i chi rannu’r wybodaeth uchod mor eang a phosib yn eich cymunedau.

Gyda diolch a chofion cynnes,

Elin Jones AS

Ben Lake AS

 

Agenda – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – 07/09/2020

PDF Lawrlwytho PDF

Cynhelir Cyfarfod o’r Cyngor ar y 7fed o Fedi 2020 ar  y we am 7.30 o’r gloch.

Dylai aelodau’r cyhoedd sy’n dymuno mynychu e-bostio web@llanddewibrefi.org i ofyn am ddolen i’r cyfarfod.

AGENDA

1 I dderbyn ymddiheuriadau.
2 Materion personol.
3 Datgelu buddiannau personol
4 I gadarnhau cofnodion y Cyngor ar y 9fed o Fawrth a 24ydd o Awst 2020.
5 Materion yn codi or cofnodion.
6 Adroddiad ariannol a thaliadau.
7 Gohebiaeth.
8 Cynllunio.
9 Materion yn codi o Bwyllgor y Neuadd.
10 Unrhyw fater arall.
11 Dyddiad y cyfarfod nesaf.

Cau’r Ffyrdd – Pont Llanio

Noder y ffordd canlynol a fydd ar gau dros dro: 

Mynediad i gerbydau’r gwasanaethau brys:

Map

Cyf: 173/20
Rhif y Ffordd: USRN C1026

47104354


Lleoliad:
Maesyderi, Llanddewi Brefi, Tregaron
Dyddiad ac amser: 24/08/2020 – 28/08/2020 

08:00 – 18:00

Parhad: Yn ddyddiol – Yn ystod y cyfnod dan sylw /
yn ddyddiol –Yn ystod y diwrnod gwaith /
24 awr y dydd / Yn ystod y cyfnod dan sylw
Gwaith: Gwaith Ductio
Ymgeisydd: HT Installations ar rhan/for MJ Quinn
Rheswm: I sicrhau diogelwch y cyhoedd

 

Cais Cynllunio: A200568

Rhif y Cais: A200568 – linc i dogfennau
Ymgeisydd(wyr): Llyr Davies
Dyddiad dilysu: 14/07/2020
Cynnig: Cais Llawn – Codi annedd a mynediad i gerbydau
Lleoliad: Tir gerllaw Capel Bethlehem, Llanddewi Brefi, Tregaron
Côd post: SY25 6RN.
Dyddiad y penderfyniad:
Penderfyniad:

I weld manylion llawn y ceisiadau cynllunio:

 • Copïwch y rhif cais o’r rhestr uchod
 • Cliciwch yma i ddilyn y ddolen i wefan Cyngor Sir Ceredigion
 • Gwasgwch ‘Lansio’r Teclyn Chwilio’
 • Teipiwch rif y cais yn y bocs ‘Rhif y Cais Cynllunio’
 • Gwasgwch ‘Chwilio’ ar waelod y dudalen
 • Sgroliwch lawr at ‘Canlyniadau’r chwiliad’ a gwasgwch ar rif y cais sydd wedi ei danlinellu a’I liwio’n las
 • Sgroliwch i’r gwaelod ac ar y dde gwasgwch ‘Edrych ar y dogfennau’
 • Medrwch safio’r dogfennau fel PDF ar eich cyfrifriadur

Cais Cynllunio: A200470

Rhif y Cais: A200470 – linc i dogfennau
Ymgeisydd(wyr): (Home Office)
Dyddiad dilysu: 01/07/2020
Cynnig: Cais Llawn; Gosod mast dellten 40m lletya tri antena a dau prydau.
Lleoliad: Esgair Llethr Llanddewi Gwyn, Tregaron.
Côd post: SY25 6PG.
Dyddiad y penderfyniad:
Penderfyniad:

I weld manylion llawn y ceisiadau cynllunio:

 • Copïwch y rhif cais o’r rhestr uchod
 • Cliciwch yma i ddilyn y ddolen i wefan Cyngor Sir Ceredigion
 • Gwasgwch ‘Lansio’r Teclyn Chwilio’
 • Teipiwch rif y cais yn y bocs ‘Rhif y Cais Cynllunio’
 • Gwasgwch ‘Chwilio’ ar waelod y dudalen
 • Sgroliwch lawr at ‘Canlyniadau’r chwiliad’ a gwasgwch ar rif y cais sydd wedi ei danlinellu a’I liwio’n las
 • Sgroliwch i’r gwaelod ac ar y dde gwasgwch ‘Edrych ar y dogfennau’
 • Medrwch safio’r dogfennau fel PDF ar eich cyfrifriadur

Syndicâd Olew 06/2020

Bydd y gorchymyn nesaf ar gyfer olew gwresogi yn cael ei osod ar 12fed o Orffennaf 2020.

Os hoffech gael eich cynnwys yn y dosbarthiad nesaf, ychwanegwch eich manylion cyswllt â’r swm sy’n ofynnol, i’r rhestrau yn y New Inn (01974 298452), Foelallt Arms (01974 298306) neu Siop Brefi (01974 298240).

Hysbysiad o oedi wrth gyflwyno cyfrifon ar gyfer archwiliad

Hysbysiad o oedi wrth gyflwyno cyfrifon ar gyfer archwiliad

Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi 

Y flwyddyn sy’n diweddu 31 Mawrth 2020

 1. Dyddiad y cyhoeddiad: 16 Mehefin 2020
 2. Oherwydd y pandemig Coronafeirws (COVID-19), mae’r Cyngor Cymuned wedi gohirio pob cyfarfod cyhoeddus nes y rhoddir rhybudd pellach, ac ni all gymeradwyo datganiadau cyfrifyddu ar gyfer y flwyddyn ariannol a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020 i’w cyflwyno i Archwilydd Cyffredinol Cymru erbyn 30 Mehefin 2020 yn unol â Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014.

Grant cymorth bellach ar gael i sefydliadau nid-er-elw

28 Mai 2020
Mae nifer o becynnau cymorth bellach ar gael i gefnogi busnesau mewn ymateb i bandemig y Coronafeirws. Yn dilyn diweddariad i gynllun grantiau busnes COVID-19 Llywodraeth Cymru ar 26 Mai, mae sefydliadau nid-er-elw sy’n gweithredu at ddibenion elusennol bellach yn gallu gwneud cais am grant busnes o hyd at £10,000.

Ym mis Mawrth, cyflwynodd Llywodraeth Cymru ddau grant i gefnogi busnesau yng Nghymru. Caiff y grantiau hyn eu gweinyddu gan Gyngor Sir Ceredigion. Hyd yn hyn, mae’r Cyngor wedi cymeradwyo 1,892 o geisiadau ac wedi dyfarnu cyfanswm o £23.3 miliwn.

Amcangyfrifir bod cyfanswm o 3,000 o fusnesau ledled Ceredigion a allai fod yn gymwys, ac o’r rhain mae 30% eto i wneud cais ar gyfer y grant. Anogir busnesau cymwys i gyflwyno eu ceisiadau erbyn 5pm ar 30 Mehefin; y dyddiad y bydd y cynllun grantiau yn dod i ben.

Mae’r Cyngor yn annog busnesau nad ydynt yn siŵr a ydynt yn gymwys ar gyfer y cynllun i edrych ar y dudalen ‘Cefnogaeth i Fusnesau’ ar ei wefan o dan y brif dudalen ynglyn â’r coronafeirwswww.ceredigion.gov.uk/busnes/covid-19-cefnogaeth-i-fusnesau-a-chyflogwyr/ ac edrych ar yr adran ynglŷn â Grantiau Busnes (Awdurdod Lleol).

Ar hyn o bryd, mae’r Cyngor yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru er mwyn canfod pa gymorth ychwanegol fydd ar gael i fusnesau nad ydynt yn gymwys ar gyfer y cymorth sydd ar gael ar hyn o bryd.
Linc ar-lein: Ffurflen Gais Ar-lein 

(Gwiriwch y wybodaeth isod)

https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/newyddion/grant-cymorth-bellach-ar-gael-i-sefydliadau-nid-er-elw/

Neges gan Dr Sion James

Dyma neges gan y Dirprwy Gyfarwyddwr Meddygol Bwrdd Iechyd Hywel Dda, a’r Meddyg Teulu yn Nhregaron, Dr Sion James i drigolion y tair sir a chanolbarth Cymru. Diolch am aros gartref. Mae ein gwasanaethau gofal sylfaenol yn gweithio’n galed i barhau i ddarparu gofal yn ein cymunedau.

“Hoffen ni gymryd y cyfle yma i ddiolch i bawb yn ein timau cymunedol a’n timau gofal sylfaenol am holl ymdrech mae nhw wedi bod yn gwneud yn erbyn COVID-19. Fi’n gwybod chi gyd wedi bod yn gweitho’n galed a chi’n dal i wneud hynny dros penwythnos gwyl y banc.
Hoffwn hefyd ddiolch i’r cyhoedd a’n cleifion am aros adref, am warchod ein NHS ac am arbed bywydau.
Diolch hefyd am ofalu am y bobl mwyaf bregus yn ein cymunedau ni a’u anghenion nhw.
Diolch yn fawr iawn i chi gyd.”

Dyma neges gan y Dirprwy Gyfarwyddwr Meddygol a'r Meddyg Teulu yn Nhregaron Dr Sion James i drigolion y tair sir a chanolbarth Cymru. Diolch am aros gartref. Mae ein gwasanaethau gofal sylfaenol yn gweithio'n galed i barhau i ddarparu gofal yn ein cymunedau 🩺🩹💊

Posted by Bwrdd Iechyd Hywel Dda on Saturday, 11 April 2020

COVID-19: Diweddariad ar Grantiau i Fusnesau

Please see below a brief list of the grants available from Welsh Government, and administered through Ceredigion County Council.  Things are changing on a daily basis and further information will be published if other grants will come available.

Ceredigion County Council has set up a web page specifically to help businesses in Ceredigion access the support that’s available to them. The support landscape is changing almost on a daily basis. The UK Government has introduced a range of measures, including a support package for the retail, leisure and tourism sectors and I am sharing with you the information that has been made available.

Ceredigion County Council is administering both the Business Rates Relief and Grants scheme set out above. Local Authorities are taking slightly different approaches, and I mention this, as some of the recipients of this message will come under Carmarthenshire County Council administration. We in Ceredigion have chosen to put an application process in place (it’s a simple, 2-minute application process). We are also asking for one piece of evidence in the shape of a copy of a bank statement. This is an added measure to protect against potential fraudulent applications, and to ensure that payments are made to the correct recipient.

Some businesses will find themselves outside the scope for this support e.g. due to a rateable value that’s higher than £50,000. We have been contacted by some businesses that have rateable values in excess of the above figure, making them ineligible for the £25,000 grant.

There is little we can do in this case – rateable values are not determined by Ceredigion C.C. It is based on a calculation of a property’s value as determined by the Valuation Office Agency.

CCC will only be able to work on the basis of the agreed current rateable value. It is the Authority’s intention to turn applications around as soon as is practically possible in order that businesses can benefit as quickly as possible.

Other sectors

Clearly, there will be many businesses operating outside these sectors, which will be equally challenged by the current crisis. The Welsh Government’s announcement of a further £1.1bn of support may help these businesses. Details of the support measures that form this package of support are still emerging. We will post the details on our website and communicate those to businesses via social media. They are likely to be administered by Development Bank for Wales (for loans) and Business Wales (grants).

We understand that a number of WG budgets have been used to make up the £1.1bn package. We are not aware yet of any budgets relating directly to CCC work that have been reduced.

We hope that most queries can be answered through the specific web page: http://www.ceredigion.gov.uk/business/covid-19-support-for-businesses-and-employers

If there are any questions or anything at all I can help you with, then please get in touch. If you know of anyone who needs help in any way then please ask them to contact me on 07870 604199 or 01974 298076.

Cllr. Rhodri Evans