Pob cofnod gan Website Administrator

Cais Cynllunio: A200470

Rhif y Cais: A200470 – linc i dogfennau
Ymgeisydd(wyr): (Home Office)
Dyddiad dilysu: 01/07/2020
Cynnig: Cais Llawn; Gosod mast dellten 40m lletya tri antena a dau prydau.
Lleoliad: Esgair Llethr Llanddewi Gwyn, Tregaron.
Côd post: SY25 6PG.
Dyddiad y penderfyniad:
Penderfyniad:

I weld manylion llawn y ceisiadau cynllunio:

 • Copïwch y rhif cais o’r rhestr uchod
 • Cliciwch yma i ddilyn y ddolen i wefan Cyngor Sir Ceredigion
 • Gwasgwch ‘Lansio’r Teclyn Chwilio’
 • Teipiwch rif y cais yn y bocs ‘Rhif y Cais Cynllunio’
 • Gwasgwch ‘Chwilio’ ar waelod y dudalen
 • Sgroliwch lawr at ‘Canlyniadau’r chwiliad’ a gwasgwch ar rif y cais sydd wedi ei danlinellu a’I liwio’n las
 • Sgroliwch i’r gwaelod ac ar y dde gwasgwch ‘Edrych ar y dogfennau’
 • Medrwch safio’r dogfennau fel PDF ar eich cyfrifriadur

Syndicâd Olew 06/2020

Bydd y gorchymyn nesaf ar gyfer olew gwresogi yn cael ei osod ar 12fed o Orffennaf 2020.

Os hoffech gael eich cynnwys yn y dosbarthiad nesaf, ychwanegwch eich manylion cyswllt â’r swm sy’n ofynnol, i’r rhestrau yn y New Inn (01974 298452), Foelallt Arms (01974 298306) neu Siop Brefi (01974 298240).

Hysbysiad o oedi wrth gyflwyno cyfrifon ar gyfer archwiliad

Hysbysiad o oedi wrth gyflwyno cyfrifon ar gyfer archwiliad

Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi 

Y flwyddyn sy’n diweddu 31 Mawrth 2020

 1. Dyddiad y cyhoeddiad: 16 Mehefin 2020
 2. Oherwydd y pandemig Coronafeirws (COVID-19), mae’r Cyngor Cymuned wedi gohirio pob cyfarfod cyhoeddus nes y rhoddir rhybudd pellach, ac ni all gymeradwyo datganiadau cyfrifyddu ar gyfer y flwyddyn ariannol a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020 i’w cyflwyno i Archwilydd Cyffredinol Cymru erbyn 30 Mehefin 2020 yn unol â Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014.

Grant cymorth bellach ar gael i sefydliadau nid-er-elw

28 Mai 2020
Mae nifer o becynnau cymorth bellach ar gael i gefnogi busnesau mewn ymateb i bandemig y Coronafeirws. Yn dilyn diweddariad i gynllun grantiau busnes COVID-19 Llywodraeth Cymru ar 26 Mai, mae sefydliadau nid-er-elw sy’n gweithredu at ddibenion elusennol bellach yn gallu gwneud cais am grant busnes o hyd at £10,000.

Ym mis Mawrth, cyflwynodd Llywodraeth Cymru ddau grant i gefnogi busnesau yng Nghymru. Caiff y grantiau hyn eu gweinyddu gan Gyngor Sir Ceredigion. Hyd yn hyn, mae’r Cyngor wedi cymeradwyo 1,892 o geisiadau ac wedi dyfarnu cyfanswm o £23.3 miliwn.

Amcangyfrifir bod cyfanswm o 3,000 o fusnesau ledled Ceredigion a allai fod yn gymwys, ac o’r rhain mae 30% eto i wneud cais ar gyfer y grant. Anogir busnesau cymwys i gyflwyno eu ceisiadau erbyn 5pm ar 30 Mehefin; y dyddiad y bydd y cynllun grantiau yn dod i ben.

Mae’r Cyngor yn annog busnesau nad ydynt yn siŵr a ydynt yn gymwys ar gyfer y cynllun i edrych ar y dudalen ‘Cefnogaeth i Fusnesau’ ar ei wefan o dan y brif dudalen ynglyn â’r coronafeirwswww.ceredigion.gov.uk/busnes/covid-19-cefnogaeth-i-fusnesau-a-chyflogwyr/ ac edrych ar yr adran ynglŷn â Grantiau Busnes (Awdurdod Lleol).

Ar hyn o bryd, mae’r Cyngor yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru er mwyn canfod pa gymorth ychwanegol fydd ar gael i fusnesau nad ydynt yn gymwys ar gyfer y cymorth sydd ar gael ar hyn o bryd.
Linc ar-lein: Ffurflen Gais Ar-lein 

(Gwiriwch y wybodaeth isod)

https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/newyddion/grant-cymorth-bellach-ar-gael-i-sefydliadau-nid-er-elw/

Neges gan Dr Sion James

Dyma neges gan y Dirprwy Gyfarwyddwr Meddygol Bwrdd Iechyd Hywel Dda, a’r Meddyg Teulu yn Nhregaron, Dr Sion James i drigolion y tair sir a chanolbarth Cymru. Diolch am aros gartref. Mae ein gwasanaethau gofal sylfaenol yn gweithio’n galed i barhau i ddarparu gofal yn ein cymunedau.

“Hoffen ni gymryd y cyfle yma i ddiolch i bawb yn ein timau cymunedol a’n timau gofal sylfaenol am holl ymdrech mae nhw wedi bod yn gwneud yn erbyn COVID-19. Fi’n gwybod chi gyd wedi bod yn gweitho’n galed a chi’n dal i wneud hynny dros penwythnos gwyl y banc.
Hoffwn hefyd ddiolch i’r cyhoedd a’n cleifion am aros adref, am warchod ein NHS ac am arbed bywydau.
Diolch hefyd am ofalu am y bobl mwyaf bregus yn ein cymunedau ni a’u anghenion nhw.
Diolch yn fawr iawn i chi gyd.”

Dyma neges gan y Dirprwy Gyfarwyddwr Meddygol a'r Meddyg Teulu yn Nhregaron Dr Sion James i drigolion y tair sir a chanolbarth Cymru. Diolch am aros gartref. Mae ein gwasanaethau gofal sylfaenol yn gweithio'n galed i barhau i ddarparu gofal yn ein cymunedau 🩺🩹💊

Posted by Bwrdd Iechyd Hywel Dda on Saturday, 11 April 2020

COVID-19: Diweddariad ar Grantiau i Fusnesau

Please see below a brief list of the grants available from Welsh Government, and administered through Ceredigion County Council.  Things are changing on a daily basis and further information will be published if other grants will come available.

Ceredigion County Council has set up a web page specifically to help businesses in Ceredigion access the support that’s available to them. The support landscape is changing almost on a daily basis. The UK Government has introduced a range of measures, including a support package for the retail, leisure and tourism sectors and I am sharing with you the information that has been made available.

Ceredigion County Council is administering both the Business Rates Relief and Grants scheme set out above. Local Authorities are taking slightly different approaches, and I mention this, as some of the recipients of this message will come under Carmarthenshire County Council administration. We in Ceredigion have chosen to put an application process in place (it’s a simple, 2-minute application process). We are also asking for one piece of evidence in the shape of a copy of a bank statement. This is an added measure to protect against potential fraudulent applications, and to ensure that payments are made to the correct recipient.

Some businesses will find themselves outside the scope for this support e.g. due to a rateable value that’s higher than £50,000. We have been contacted by some businesses that have rateable values in excess of the above figure, making them ineligible for the £25,000 grant.

There is little we can do in this case – rateable values are not determined by Ceredigion C.C. It is based on a calculation of a property’s value as determined by the Valuation Office Agency.

CCC will only be able to work on the basis of the agreed current rateable value. It is the Authority’s intention to turn applications around as soon as is practically possible in order that businesses can benefit as quickly as possible.

Other sectors

Clearly, there will be many businesses operating outside these sectors, which will be equally challenged by the current crisis. The Welsh Government’s announcement of a further £1.1bn of support may help these businesses. Details of the support measures that form this package of support are still emerging. We will post the details on our website and communicate those to businesses via social media. They are likely to be administered by Development Bank for Wales (for loans) and Business Wales (grants).

We understand that a number of WG budgets have been used to make up the £1.1bn package. We are not aware yet of any budgets relating directly to CCC work that have been reduced.

We hope that most queries can be answered through the specific web page: http://www.ceredigion.gov.uk/business/covid-19-support-for-businesses-and-employers

If there are any questions or anything at all I can help you with, then please get in touch. If you know of anyone who needs help in any way then please ask them to contact me on 07870 604199 or 01974 298076.

Cllr. Rhodri Evans

 

Syndicâd Olew 03/2020

Bydd y gorchymyn nesaf ar gyfer olew gwresogi yn cael ei osod ar 14eg o Ebrill 2020.

Os hoffech gael eich cynnwys yn y dosbarthiad nesaf, ychwanegwch eich manylion cyswllt â’r swm sy’n ofynnol, i’r rhestrau yn y New Inn (01974 298452), Foelallt Arms (01974 298306) neu Siop Brefi (01974 298240).

Agenda – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – 09/03/2020

PDF Lawrlwytho PDF

Cynhelir Cyfarfod o’r Cyngor Nos Lun 9fed o Fawrth 2020 yn y Ganolfan am 7.30 o’r gloch.

AGENDA

1 I dderbyn ymddiheuriadau.
2 Materion personol.
3 Datgelu buddiannau personol
4 I gadarnhau cofnodion y Cyngor 10fed o Chwefror 2020.
5 Materion yn codi or cofnodion.
6 Materion Trafod.
6.1 Priffyrdd.
6.2 Gofaleth Coed a Chloddie.
6.3 Y We.
6.4 Gardd gyferbyn a Tanybryn.
6.5 ‘Defibrillator’
6.6 Model Rheolai
7 Adroddiad ariannol.
a I gadarnhau taliadau
8 Gohebiaeth.
9 Adroddiadau.
10 Materion yn codi o Geredigion.
a Cynllunio;
11 Materion yn codi o Bwyllgor y Neuadd.
12 Ysgol Henry Richard 3-16.
13 Y Fynwent.
14 Eisteddfod 2020.
15 Polisi newydd.
16 Unrhyw fater arall.
17 Trefnu pwyllgor llifogydd.
18 Dyddiad y cyfarfod nesaf.

Cais Cynllunio: A190990

Rhif y Cais: A190990 – linc i dogfennau
Ymgeisydd(wyr): Mr S Hitchcock
Dyddiad dilysu: 31/01/2020
Cynnig: Cais Llawn; Use of land for siting of six shepherd huts as tourist accommodation; laying of footpath track; creation of parking and turning area; siting of cesspit and siting waste and re-cycling storage.
Lleoliad: Land To The South Of Cox Wood. 262980.82, 255270.98.
Côd post:  SY25 6PB.
Dyddiad y penderfyniad:
Penderfyniad:

I weld manylion llawn y ceisiadau cynllunio:

 • Copïwch y rhif cais o’r rhestr uchod
 • Cliciwch yma i ddilyn y ddolen i wefan Cyngor Sir Ceredigion
 • Gwasgwch ‘Lansio’r Teclyn Chwilio’
 • Teipiwch rif y cais yn y bocs ‘Rhif y Cais Cynllunio’
 • Gwasgwch ‘Chwilio’ ar waelod y dudalen
 • Sgroliwch lawr at ‘Canlyniadau’r chwiliad’ a gwasgwch ar rif y cais sydd wedi ei danlinellu a’I liwio’n las
 • Sgroliwch i’r gwaelod ac ar y dde gwasgwch ‘Edrych ar y dogfennau’
 • Medrwch safio’r dogfennau fel PDF ar eich cyfrifriadur

Agenda – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – 10/02/2020

PDF Lawrlwytho PDF

Cynhelir Cyfarfod o’r Cyngor Nos Lun 10fed o Chwefror 2020 yn y Ganolfan am 7.30 o’r gloch.

AGENDA

1 I dderbyn ymddiheuriadau.
2 Materion personol.
3 Datgelu buddiannau personol
4 I gadarnhau cofnodion y Cyngor 13eg o Ionawr 2020.
5 Materion yn codi or cofnodion.
6 Materion Trafod.
6.1 Priffyrdd.
6.2 Gofaleth Coed a Chloddie.
6.3 Y We.
6.4 Gardd gyferbyn a Tanybryn.
6.5 ‘Defibrillator’
6.6 Model Rheolai
7 Adroddiad ariannol.
a I gadarnhau taliadau
8 Gohebiaeth.
9 Adroddiadau.
10 Materion yn codi o Geredigion.
a Cynllunio; Rhif y Cais A190990, Cox Wood, Llangybi.
11 Materion yn codi o Bwyllgor y Neuadd.
12 Ysgol Henry Richard 3-16.
13 Y Fynwent.
14 Eisteddfod 2020.
15 Polisi newydd.
16 Unrhyw fater arall.
17 Trefnu pwyllgor llifogydd.
18 Dyddiad y cyfarfod nesaf.

Cofnodion – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – 09/12/2019

PDF Lawrlwytho PDF

847

Minutes of the Community Council Meeting held on 9th December 2019 at the Community Centre

Present:-
Councillors John Ll Griffiths(Chairman), Eirwen James, Emmanuel Kincaid, Dafydd Lloyd-Jones, Caryl H Jones, Beth Anthony, Lynet Pugh, Enfys H Davies.

1. Apologies:- 
Councillor Rhodri Evans apologised for his inability to attend.

2. Personal 
None.

3. Declaration of Interest
As they arise.

4. Minutes
On the proposition of Councillor Emmanuel Kincaid and seconded by Cllr Caryl Haf Jones the Council authorised the Chairman to sign the minutes of Community Council meeting held on 11th November 2019.

5. Matters arising from the minutes

 1. It was decided that the Councillors should bring their suggestions to the next meeting so that we can decide on the precept.

6.1.1 Roads
a. Road widening Pant and Nantdderwen.
b. Work to be done on Quar Road. Divert surface water towards stream.
c. White lines on junction by Ardwyn and Pont Llanio Hill

6.2 Tree and Boundary Maintenance.
a. Fencing right hand side of Pont Llanio Hill.
b. Tree on Pont Llanio Hill.

6.3 Website
a. Nothing new.

848

6.4 The Pound Garden
a. Nothing new.

6.5 Defibrillator
Defib A/c £ 1,692.00
Pads Bought £ 71.85
Left in Account £ 1,620.15

6.6 Standing Orders
Nothing new.

7. Financial Report
Proposed budget for 20/21 was presented for consideration at the next meeting.

 Current Account £ 100.00
 High Int Acc £ 4,512.06

a. Authorising Payments.

Compass Office supplies £ 114.96
 T.T.S. Grit £ 139.20
 G. Jones Mince pies £ 20.00
 Foelallt Mulled Wine £ 18.60
 Maureen Davies Salary £ 900.00

b. Paid In

T.E. Jones Funeral Costs £ 920.00
G Price Funeral costs £ 450.00

8. Correspondence.

 1. Soar Y Mynydd thanked the Council for their donation of £100.00 towards repairing the bridge

9. Reports
None.

10. Matters arising from Ceredigion
None.

849

b. Planning
a) Planning Application No A190731 Esgair Garn approved.
b) Planning application No 190545 extension Graig approved.

11. Village Hall and Community Centre Trustees Committee
Awaiting for feedback from Ceredigion to do the heating.

12. Ysgol Henry Richard 3-16
Ffair Nadolig to be held on the 10th December.
17th December School Concert.
20th December Christmas Service.

13. Cemetery
Remembrance Day Service was held as usual. Rev Stephen Morgan took the service.

14 Eisteddfod 2020
Llanddewi Brefi have reached their target.

15. New Policy
Two Options for a New Concerns and Complaints Policy procedure were discussed at the meeting. Council resolved to adopt option 2 based on One Voice Wales guidance.

16. Any other matter
a) Carol singing and Mulled wine and Mince pies will be on the square the 13th December.
b) The Council were asked when will the mast at Bronhelem be switched on.
c) We need to make the Village welcoming over the Eisteddfod.
d) Christmas dinner will be held on 18th January 2020 at the Hungry Ram.

17. Flood resilience Group 
Awaiting update from Cllr Rhodri Evans.

18. Date of next meeting   13th January 2020

 

Date                                     Sign