Gwasanaethau

Y Cynghorau Sir sy’n gyfrifol am ddarparu’r mwyafrif o wasanaethau. Mae gan y Cynghorau Cymuned lai o ddyletswyddau ond gallant  ddrfnyddio eu pwerau cyfreithiol i ddarparu, neu gynorthwyo eraill i ddarparu, ystod o wasanaethau ar lefel leol. Gweler rhestr o’r pwerau yma yn y ‘Canllaw i Gynghorydd  Da  2012’ drwy lawrlwytho o wefan Llywodraeth Cymru.

Mae’n ddyletswydd ar Gynghorau Sir i ymgynhori â’r cynghorau cymuned ar faterion sy’n effeithio ar bobl leol ac ystyried eu hymateb. Yn eu plith mae ceisiadau cynllunio, materion yn ymwneud â phriffyrdd neu hawliau tramwy a cheisiadau am drwydded o fewn y gymuned.

Gall Cynghorau Cymuned gyhoeddi hysbysiadau a chynnal cyfarfodydd i ofyn barn y trigolion neu ddarparu gwybodaeth am wasanaethau  neu faterion perthnasol. Gellir cynnal pleidlais yn y cyfarfodydd yma ac mae’n ddyletswydd arnynt i ystyried y canlyniad a chymryd y camau priodol.

Mae Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi yn aelod o Un Llais Cymru, cymdeithas sy’n cynnig hyfforddiant a chyngor am faterion cyfreithiol a pholisi  i Gynghorau  Tref a Chymuned ar draws Cymru. Mae hyn hefyd yn sicrhau bod y Cynghorau yn ymwybodol o newidiadau sy’n effeithio arnynt.

Defnyddia’r Cyngor Cymuned y pwerau yn ei feddiant i ddarparu’r gwasanaethau canlynol:

Services - Llanddewi Brefi Cemetery and War Memorial

  • Darparu a chynnal gwefan y Cyngor a’r gymuned.
  • Golau strydoedd yn y pentref.
  • Seddau a meinciau cyhoeddus wrth ymyl y ffordd.
  • Coeden a goleuadau Nadolig
  • Hysbysfyrddau cyhoeddus a byrddau gwybodaeth.
  • Cynnal a chadw rhai mannau glas yn y pentref.
  • Darparu mynwent.
  • Cynnal a thrwsio’r gofgolofn filwrol.

Gweithreda’r Cyngor fel Ymdiriedolwr Gwarchodol i Neuadd y Pentref a’r Cae Chwarae. Rheoir y neuadd o ddydd i ddydd gan elusen annibynnol, rhif cofrestru 523862 ac mae cynrychiolydd o’r Cyngor Cymuned ar y Pwyllgor hwnnw..

Ceisiadau Cynllunio
Hybysiadau
Un Llais Cymru (Cyswllt allanol)

This page is also available in: English