Mynwent


Llun 2 © Hawlfraint Roger Kidd ac wedi’i drwyddedu ar gyfer ail-ddefnyddio dan y Drwydded Creative Commons

Sefydlwyd Mynwent Llanddewi Brefi yn 1894 i ddarparu safle claddu ychwanegol ar gyfer yr Eglwys a’r capeli. Fe’i lleolir ar ochr ogleddol y pentref ger y B4343. Lleoliad y Gofeb Rhyfel.

Rheolau Mynwentydd

Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi sy’n rheoli a gofalu ar ôl y fynwent ar ran y rhai a gleddir yna ac er lles y rhai sy’n gofalu am y beddau o ran parch ac er cof.

Bwriad y rheolau isod yw sicrhau cydbwysedd teg rhwng hawliau a buddiannau unigolion a’r angen i gadw safle ddiogel a chymen.

Wnewch chi gadw’r rheolau hyn os gwelwch yn dda er mwyn ein helpu i gadw’r fynwent hon yn lle hardd a heddychlon:

  • Dim cŵn, heblaw cŵn tywys.
  • Dim seiclo na gêmau.
  • Peidiwch â rhoi eitemau gwydr ar nac ar bwys y bedd gan y gall achosi niwed.
  • Dylech roi blodau wedi gwywo, dail, papur a phob sbwriel arall yn y biniau wrth ymyl y gât.
  • Er mwyn caniatau torri porfa yn effeithiol, gosodwch bob eitem, gan gynnwys llestri blodau, yn union wrth ymyl y beddfaen ac nid ar y borfa tu blaen i’r garreg os gwelwch yn dda.

Cyfrifoldeb y sawl sydd yn dal yr Hawliau Claddu yw cynnal a chadw’r gofeb. Os na fydd y gofeb yn ddiogel bydd y Cyngor Cymuned bob amser yn ceisio cysylltu â pherchennog y bedd neu’r teulu agosaf, ond cedwir yr hawl i weithredu fel a ganlyn lle bo angen er mwyn sicrhau diogelwch.

  • Gall unrhyw gofebau anniogel sydd hefyd yn achos perygl gael eu gwneud yn ddiogel ar unwaith heb hysbysu’r sawl sy’n meddu Hawl Claddu’r beddfan. Byddwn yn cysylltu cyn gynted â phosib i’ch hysbysu am y camau a gymerwyd a natur y broblem.
  • Bydd rhybudd yn cael ei osod ar unrhyw gofeb sy’n anniogel ond heb fod yn achos perygl. Byddwn yn cysylltu â’r sawl sy’n meddu Hawl Claddu’r beddfan a mynnu bod y diffygion yn cael eu hatgyweirio.

Yn ôl i’r brig

Taliadau Claddu ym Mynwent

Ionawr 2018

(a) Hawl i gladdu. £40.00
(b) Claddu mewn bedd i un. £500.00
(c) Claddu mewn bedd i ddau. £500.00
(d) Claddu mewn bedd i dri. £500.00
(e) Am bob claddu olynol
– Ail agor am y tro cyntaf. £500.00
– Ail agor am yr ail dro. £450.00
(f) Claddu plentyn I fyny at 6 oed. £50.00
(g) Claddu gweddillion wedi eu hamlosgi. £60.00
(h) Hawl I godi cofeb (gan gynnwys croes). £25.00
(i) Ni fydd unrhyw dâl am yr hawl i godi cofeb ar gyfer plentyn o dan chwech oed.
(j) Pris Lestr Blodau Coffa heb garreg bedd. £10.00

Yn ôl i’r brig

Rheoliadau Mynwentydd

(1) Dyfnder o wyneb yr arch i lefel y tir – 3 troedfedd (0.91m).
(2) Ni ddylid gosod carreg neu groes uwch na 3 1/2 troedfedd (1.07m).
(3) Os nad oes carreg fedd, dylid gosod unrhyw lestr blodau yn gyson a lefel y cerrig eraill bob ochor.
(4) Rhaid tacluso’r pridd i fod yr un lefel ar tir.
(5) Yr ochr gysegredig (Eglwys) – Beddfaen yn unig o’r
rhes bresennol ymlaen. Ochr heb ei chysegru (Capel) – Beddfaen yn unig o’r
Llwybr i lawr.
(6) Rhaid gadael 4 treoedfedd (1.22m) o ganol un bedd I ganol y bedd nesaf.
(7) Hyd y bedd – 8 troedfedd (2.44m).
(8) Ni werthir lle claddu ymlaen llaw onibai fod cais yn dod wrth y teulu ar ol yr angladd cyntaf. Yna caniateir un safle claddu ychwanegol nesaf at y bedd cyntaf.
(9) Rhaid i weinidog /ficer fod yn bresennol yn ystod y claddu/ claddu lludw.
(10) Ni chaniateir gwasgaru Llwch.
(11) Bydd perchennog yr hawliau claddu yn gyfrifol am drefnu fod y gofeb yn cael ei symud o’i lle cyn ailagor bedd ar gyfer claddedigaeth ychwanegol, er mwyn sicrhau amodau gweithio diogel.

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau pellach at:

Mrs M. Davies
Brynderwen
Llanddewi Brefi
Tregaron
Ffôn: 01974 298636
Ebost: clerk@llanddewibrefi.org

Ffurflen Cyswllt

Map Lleoliad

Yn ôl i’r brig

To see this map cookies and javascript must be enabled. If you are still having trouble after having checked both of these please contact us using the link at the top of the page

This page is also available in: English