Hysbysiad o bennu dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr

Hysbysiad o bennu dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr

Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi 

Y flwyddyn sy’n diweddu 31 Mawrth 2019

 

  1. Dyddiad y cyhoeddiad: 27 Mehefin 2019
  2. Bob blwyddyn, mae’r cyfrifon blynyddol yn cael eu harchwilio gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. Cyn y dyddiad hwn, mae gan unrhyw berson sydd â diddordeb gyfle i archwilio a gwneud copïau o’r cyfrifon a’r holl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau a derbynebau ac ati yn ymwneud â hwy am 20 diwrnod gwaith ar rybudd rhesymol. Am y flwyddyn sy’n diweddu ar 31 Mawrth 2019, bydd y dogfennau hyn ar gael ar rybudd rhesymol drwy wneud cais i:

Mrs E M Davies, Brynderwen, Llanddewi Brefi, Tregaron. SY23 6UU.

rhwng yr oriau  09:00   a  17:00 ar Ddydd Llun i Ddydd Gwener

gan ddechrau ar                 1 Gorffenaf 2019

a gorffen ar                   26 Gorffenaf 2019

  1. O 29 Gorffennaf 2019 hyd nes bod yr archwiliad wedi’i gwblhau, mae gan Etholwyr Llywodraeth Leol a’u cynrychiolwyr hefyd:
  • yr hawl i gwestiynu’r Archwilydd Cyffredinol ynglŷn â’r cyfrifon. Gellir cysylltu â’r Archwilydd Cyffredinol drwy Grant Thornton UK LLP, 11-13 Penhill Road, Cardiff, CF11 9UP
  • ac yr hawl i fod yn bresennol gerbron yr Archwilydd Cyffredinol a gwrthwynebu’r cyfrifon neu unrhyw eitem ynddynt. Rhaid rhoi hysbysiad ysgrifenedig o wrthwynebiad i’r Archwilydd Cyffredinol yn gyntaf drwy Grant Thornton UK LLP, 11-13 Penhill Road, Cardiff, CF11 9UP.
  • Rhaid rhoi copi o’r hysbysiad ysgrifenedig hefyd i’r cyngor.
  1. Mae’r archwiliad yn cael ei gynnal o dan ddarpariaethau Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 a Chod Ymarfer Archwilio Archwilydd Cyffredinol Cymru.

This page is also available in: English