Calon cymuned Llanddewi Brefi

Defibrillator

Daeth dros gant o bentrefwyr ac ardalwyr ynghyd yn neuadd y pentref Llanddewi Brefi i lansio’r Deffibrilydd lleol sydd wedi ei leoli ar wal Tafarn y Foelallt yn y pentref. Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi gychwynnodd ar y fenter. Gwnaed cais gan Dr. Sion James, Meddygfa Tregaron, am y deffibrilydd drwy gydweithrediad Sefydliad Prydeinig y Galon a wnaeth dalu punt am bunt am y peiriant. Roedd y pentrefwyr yn awyddus iawn i dderbyn hyfforddiant achub bywyd gan Gerrard Rothwell o’r Gwasanaeth Ambiwlans.

Daeth y Cyng Rowland Jones a chynrychiolwyr o Sefydliad Prydeinig y Galon i gyflwyno’r peiriant i’r gymuned. Gosodwyd y peiriant yn ei le gan Adam Martin, trydanwr. Cyflwynwyd siec o £745 at yr achos gan aelodau’r CFFI a SyM lleol – rhan o gasgliad canu carolau’r Nadolig diwethaf. Derbyniwyd rhodd anrhydeddus o £772 yn lle blodau at y deffibrilydd er cof am y diweddar Mrs. Sally Rees gan Ann a Phillip Davies, Caryl a Gary. Cyflwynodd Calvin Davies, Glesni a Neil Driver a Thafarn y Foelallt swm o £220 er cof am y diweddar Mrs. Shirley Davies. Derbyniwyd £100 at yr achos gan Ymddiriedolaeth y Mawndiroedd er lles y pentref. Mae cyfri penodol wedi ei agor ar gyfer arian gweddill ar ôl taliadau ac mae Gweithgor yn cael ei sefydlu er mwyn arwain materion yn ymwneud â’r deffibrilydd a’r gwaith cynnal a chadw.

Diolch i bawb am eu cefnogaeth i’r ymgyrch. Mae’r peiriant yn rhoi cyfarwyddyd syml i ddefnyddwyr ac yn hawdd ei ddefnyddio gan unrhyw un yn y gymuned. Os hoffech fod yn rhan o’r gweithgor i ofalu am fuddiannau’r deffibrilydd, cysylltwch â Chlerc y Cyngor.

This page is also available in: English