Ymgynghoriad cyhoeddus – Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys – 10/2021


26.10.21_ Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys – Ymgynghoriad cyhoeddus

Hydref 2021

Fel Comisiynydd Heddlu a Throseddu ardal Dyfed-Powys, mae’n bwysig fy mod i’n gallu cynrychioli ein cymunedau wrth wneud penderfyniadau sy’n gysylltiedig â gwasanaethau plismona lleol. Er mwyn gwneud hyn yn effeithiol, mae angen i mi glywed gennych chi, fel cynrychiolwyr cymunedol, ar amrywiol faterion plismona.

Mae fy mlaenoriaethau plismona ar gyfer 2021-2025 wedi’u nodi yn fy Nghynllun Heddlu a Throsedd, ac yr wyf yn ymrwymo i sicrhau bod dioddefwyr wrth wraidd pob penderfyniad, gyda ffocws penodol ar ddeall barn dioddefwyr, gwneud penderfyniadau sy’n seiliedig ar brofiadau trawma gan edrych ar atebion cymunedol benodol.

Mae fy Nghynllun Heddlu a Throsedd Drafft ar gael yma: https://www.dyfedpowys- pcc.org.uk/media/11001/draft-plan-061-251021-cymraeg.pdf

Mae adborth gan y cyhoedd a chynrychiolwyr cymunedol, ynghyd ag ymchwil ac asesiadau o anghenion lleol, adnoddau a blaenoriaethau wedi fy ngalluogi i osod blaenoriaethau plismona ar gyfer ein cymunedau lleol.

Fy ngweledigaeth drosfwaol ar gyfer 2021-2025 yw i gymunedau Dyfed-Powys fod yn:

  • llefydd diogel i fyw a gweithio ynddynt;
  • lle y mae pobl, yn enwedig dioddefwyr, yn cael eu cefnogi i fagu gwydnwch; ac
  • yn teimlo ymddiriedaeth a hyder yn eu gwasanaethau plismona a chyfiawnder troseddol.

Ar y cam hwn, mae’n bwysig fy mod yn gwirio’n ôl gyda’r cyhoedd a phartneriaid i weld a ydych yn cytuno y bydd y blaenoriaethau drafft, sydd wedi eu gosod o fewn y Cynllun Heddlu a Throseddu, yn sicrhau y bydd fy ngweledigaeth drosfwaol ar gyfer cymunedau Dyfed-Powys yn cael ei chyflawni.

Rwyf hefyd yn y broses o sefydlu’r gyllideb ar gyfer plismona lleol ar gyfer blwyddyn ariannol 2022/2023 wrth inni aros am setliad Grant Heddlu’r Llywodraeth. Er y bydd y Prif Gwnstabl yn asesu’r blaenoriaethau, y pwysau a’r gofynion buddsoddi i gadw ein cymunedau’n ddiogel, mae’n bwysig fy mod yn yn ymgynghori â thrigolion lleol a pherchnogion busnes fel rhan o’r broses gosod cyllideb fel y gellir gosod lefel praesept yr heddlu.

Felly, rwyf wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus, a fydd yn gofyn i breswylwyr a pherchnogion busnes ystyried fy mlaenoriaethau plismona drafft ochr yn ochr â’u cyfraniad tuag at blismona lleol.Bydd yr arolwg yn cau ar 30 Tachwedd 2021.

Byddwn yn ddiolchgar iawn am eich amser yn cwblhau’r arolwg hwn os gwelwch yn dda. Gallwch fynd at yr arolwg drwy glicio ar y dolenni isod:

Cymraeg: https://www.surveymonkey.co.uk/r/LTCQ56R Saesneg: https://www.surveymonkey.co.uk/r/6LZ6KCK

Fel arall, anfonwch ebost at opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk neu ffoniwch fy swyddfa ar 01267 226440 i ofyn am gopi papur o’r arolwg.

Byddwn hefyd yn ddiolchgar dros ben os gallech rannu’r arolwg hwn mor eang â phosibl o fewn y cymunedau rydych yn eu cynrychioli os gwelwch yn dda, er mwyn sicrhau fy mod yn clywed gan gymaint o bobl â phosibl ar y penderfyniadau plismona pwysig hyn.

Diolch i chi o flaen llaw.

Yn gywir,

Dafydd Llywelyn
Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys

This page is also available in: English