Agenda – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – 11/10/2021

PDF Lawrlwytho PDF

Cynhelir cyfarfod o’r Cyngor Cymuned Nos Lun Hydref 11eg 2021 ar y we am 7.30 o’r gloch.

Dylai aelodau’r cyhoedd sy’n dymuno mynychu
e-bostio web@llanddewibrefi.org i ofyn am ddolen i’r cyfarfod.

AGENDA

1 I dderbyn ymddiheiriadau.
2 Materion Personol.
3 Datgan buddianau personol.
4 I ystyried trefniadau dros dro ar gyfer cyflawni dyletswyddau’r Clerc fel Swyddog Priodol a Swyddog Ariannol Cyfrifol.
5 Trafod ceisiadau’r ‘lle gwag’.
6 Trafod y ceisiadau am swydd Clerc Y Cyngor Cymuned.
7 I gadarnhau cofnodion y Cyngor Cymuned Medi 13eg 2021.
8 Materion yn codi o’r Cofnodion.
8 Adroddiad ariannol a chadarnhau taliadau.
10 Gohebiaeth.
11 Adroddiadau.
12 Materion yn codi o Geredigion.
 a Cynllunio; A210823 – Canolfan Cymunedol Llanddewi Brefi, amnewid ffenestri a drysau.
 b Cynllunio; A210837 – Tir i’r Gogledd o Bronbyrfe, Llanddewi Brefi, adeilad amaethyddol.
13 Adroddiad byr am y Neuadd a’r Cae Chwarae.
14 Cystadleuaeth y Golau Nadolig a threfniadau’r Ŵyl.
15 Ysgol Henry Richard.
16 Y Fynwent a Sul y Cofio.
17 Torri porfa-llwybrau.
18 Unrhyw fater arall.
19 Dyddiad y Cyfarfod nesaf.

This page is also available in: English