Agenda – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – 12/06/2023

Cynhelir cyfarfod Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi Nos Lun 12 Mehefin 2023 am 7:30yh, yn y Ganolfan Gymuned. Dylai aelodau’r cyhoedd a hoffai fynychu yn rhithiol ebostio web@llanddewibrefi.org ymlaen llaw i ofyn am ddolen i’r cyfarfod.

AGENDA

1. Derbyn Ymddiheuriadau.
2. Materion Personol.
3. Datgan diddordeb.
4. Cyflwyniad gan Belltown Power ar gyfer Hyb Ynni Gwynt Waun Maenllwyd.
5. Cyfranogiad y cyhoedd
6. Cadarnhau cofnodion 15 Mai a 6 Mehefin 2023.
7. Materion yn codi o’r cofnodion.
8. Derbyn yr adroddiad Archwilio Mewnol a chymeradwyo’r Datganiadau Cyfrifyddu a Llywodraethu Blynyddol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2023 (danfonwyd i aelodau).
9. Adroddiad ariannol.

a. Cymeradwyo’r cysoniad banc am y cyfnod yn diweddu 31 Mai 2023
b. Cadarnhau taliadau.

i. Taliadau Staff
ii. Lwfans y Cadeirydd 2023
iii. Llogi neuadd
iv. Claddedigaethau
Ad-dalu taliadau a wnaed gan aelodau.
v. Pryniannau ar gyfer y clwb ieuenctid
vi. Tanysgrifiad Zoom 06/05/2023 – 05/06/2023

c. Taliadau cylchynnol – cadarnhau cyfarwyddiadau parhaus i dalu debyd uniongyrchol newidiol:

i. BT – ffôn Neuadd a band eang.
ii. Ffioedd banc

d. Taliadau a dderbyniwyd.

i. CSC – Ailgylchu gwydr
ii. Claddedigaethau

10. Derbyn adroddiad gan Gweithgor Arolwg Ffiniau Cymunedol.
11. Derbyn adroddiad gan Elliott Ryder Conservation – Cofeb Ryfel
12. Nodi trefniadau ar gyfer etholiad Cyngor Cymuned ynghylch Swyddi Gwag Achlysurol
13. Gohebiaeth (danfonwyd i aelodau).

a. Archwilio Cymru – Hysbysiad Archwilio 2023
b. Un Llais Cymru

i. Rheolau Sefydlog ddiwygiedig
ii. Un Llais Cymru – Cynhadledd Arfer Arloesol

c. Cynnal y Cardi – Gwahoddiad: Cymunedau Ceredigion yn Ysbrydoli 14/6/23
d. Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru – Amgaeir y cyflwyniad a’r nodiadau siarad ar gyfer yr Arolwg Ffiniau Cymunedo

14. Derbyn adroddiad yr Swyddogi Cefnogi Cymuned yr Heddlu (SCCH)
15. Adroddiad y Cynghorydd Sir am faterion yn codi o Geredigion.
16. Cais Cynllunio.

a. I nodi’r cymeradwyaethau canlynol:

i. A220815 – Erection of an agricultural shed to hold farm yard manure; Llanio Fawr
ii. A220878 – Construction of slurry store/tank and associated works; Garth, Llanddewi Brefi

b. Ystyried y ceisiadau canlynol:

i. A230391 – Codi estyniad tŷ; Brynheulog, Llanddewi Brefi, SY25 6PE.

17. Derbyn adroddiad gan Bwyllgor Neuadd y Pentre a’r Caeau Chwarae.
18. Cwestiynau i’r Cadeirydd.
19. Dyddiad y cyfarfod nesaf.

L Zanoni, Clerc i’r Cyngor

07/06/2023

This page is also available in: English