Cod Ymddygiad

RHAN 2

DARPARIAETHAU CYFFREDINOL

2.—(1)Ac eithrio pan fo paragraff 3(a) yn gymwys, rhaid i chi gydymffurfio â’r cod ymddygiad hwn —

(a)     pa bryd bynnag y byddwch yn cynnal busnes eich awdurdod, neu’n bresennol mewn un o gyfarfodydd eich awdurdod;

(b)      pa bryd bynnag y byddwch yn gweithredu, yn honni gweithredu neu’n rhoi’r argraff eich bod yn gweithredu yn rôl aelod y cawsoch eich ethol neu eich penodi iddi;

(c)     pa bryd bynnag y byddwch yn gweithredu, yn honni  gweithredu neu’n rhoi’r argraff eich bod yn gweithredu fel un o gynrychiolwyr eich awdurdod; neu

(ch) ar bob adeg ac mewn unrhyw gapasiti, mewn cysylltiad ag ymddygiad a nodir ym mharagraffau     6(1)(a) a 7.

(2) Dylech ddarllen y cod hwn ar y cyd â’r egwyddorion cyffredinol a ragnodir o dan adran 49(2) o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000 o ran Cymru.

3. Os byddwch wedi eich ethol, eich penodi neu eich enwebu gan eich awdurdod i wasanaethu —

(a)     ar awdurdod perthnasol arall, neu ar unrhyw gorff arall, sy’n cynnwys awdurdod heddlu neu Fwrdd Iechyd Lleol rhaid i chi, pan fyddwch yn gweithredu ar ran yr awdurdod arall neu’r corff arall hwnnw, gydymffurfio â chod ymddygiad yr awdurdod arall neu’r corff arall hwnnw; neu

(b)     ar unrhyw gorff arall nad oes ganddo god sy’n ymwneud ag ymddygiad ei aelodau, rhaid i chi, pan fyddwch yn gweithredu ar ran y corff arall hwnnw, gydymffurfio â’r cod ymddygiad hwn, ac eithrio pan yw’n gwrthdaro ag unrhyw rwymedigaethau cyfreithlon eraill y gall y corff hwnnw fod yn ddarostyngedig iddynt neu i’r graddau y mae’n gwrthdaro â’r cyfryw rwymedigaethau.

 

4. Rhaid i chi —

(a)     cyflawni eich dyletswyddau a’ch cyfrifoldebau gan roi sylw dyladwy i’r egwyddor y dylai fod cyfle cyfartal i bawb, waeth beth fo’u rhyw, eu hil, eu hanabledd, eu cyfeiriadedd rhywiol, eu hoed neu eu crefydd;

(b)     dangos parch at eraill ac ystyriaeth ohonynt;

(c)     peidio ag ymddwyn fel bwli neu harasio unrhyw berson; a

(ch) peidio â gwneud dim sy’n cyfaddawdu, neu sy’n debygol o gyfaddawdu, didueddrwydd y sawl sy’n  gweithio i’ch cyngor neu ar ei ran.

5. Rhaid i chi —

(a)     peidio â datgelu gwybodaeth gyfrinachol neu wybodaeth y byddai’n rhesymol ystyried ei bod o natur gyfrinachol, heb gydsyniad datganedig person a awdurdodwyd i roi cydsyniad o’r fath, neu onid yw’r gyfraith yn mynnu eich bod yn gwneud hynny;

(b)     peidio â rhwystro unrhyw berson rhag gweld gwybodaeth y mae gan y person hwnnw hawl i’w gweld yn ôl y gyfraith.

 

6.—(1)Rhaid i chi —

(a)     peidio ag ymddwyn mewn ffordd y gellid yn rhesymol ei hystyried yn un sy’n dwyn anfri ar eich swydd neu ar eich awdurdod;

(b)     adrodd, p’un ai drwy weithdrefn adrodd gyfrinachol eich awdurdod neu’n uniongyrchol i’r awdurdod priodol, ar unrhyw ymddygiad gan aelod arall neu gan unrhyw un sy’n gweithio i’ch awdurdod neu ar ei ran ac y mae’n rhesymol i chi fod o’r farn ei fod yn golygu neu’n debygol o olygu ymddygiad troseddol (nad yw at ddibenion y paragraff hwn yn cynnwys tramgwyddau neu ymddygiad y gellir ei gosbi drwy gosb benodedig);

(c)    adrodd i swyddog monitro eich awdurdod ar unrhyw ymddygiad gan aelod arall y mae’n rhesymol i chi fod o’r farn ei fod yn groes i’r cod ymddygiad hwn;

(ch) peidio â gwneud cwynion blinderus, maleisus neu wacsaw yn erbyn aelodau eraill neu unrhyw un sy’n gweithio i’ch awdurdod neu ar ei ran.

(2) Rhaid i chi gydymffurfio ag unrhyw gais gan swyddog monitro eich awdurdod, neu gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, mewn cysylltiad ag ymchwiliad a wneir yn unol â’u gwahanol bwerau statudol.

7. Rhaid i chi —

(a)    yn eich capasiti swyddogol neu fel arall, beidio â defnyddio neu geisio defnyddio eich safle yn amhriodol i roi neu i sicrhau mantais i chi eich hun neu i unrhyw berson arall, neu i greu neu i osgoi anfantais i chi eich hun neu i unrhyw berson arall;

(b)     peidio â defnyddio adnoddau eich awdurdod, neu awdurdodi eraill i’w defnyddio—

(i)   yn annoeth;

(ii)   yn groes i ofynion eich awdurdod;

(iii)   yn anghyfreithlon;

(iv)   ac eithrio mewn dull a fwriedir i hwyluso neu i ffafrio cyflawni swyddogaethau’r awdurdod neu’r swydd yr ydych wedi eich ethol neu eich penodi iddo neu iddi;

(v)   yn amhriodol at ddibenion gwleidyddol; neu

(vi)   yn amhriodol at ddibenion preifat.

8. Rhaid i chi —

(a)     pan fyddwch yn cyfrannu mewn cyfarfodydd neu’n gwneud penderfyniadau ynghylch busnes y mae a wnelo eich awdurdod ag ef, wneud hynny ar sail rhinweddau’r amgylchiadau o dan sylw ac er budd y cyhoedd gan roi sylw i unrhyw gyngor perthnasol a ddarperir gan swyddogion eich awdurdod, ac yn benodol gan —

(i)   pennaeth gwasanaeth taledig yr awdurdod;

(ii)   prif swyddog cyllid yr awdurdod;

(iii)   swyddog monitro’r awdurdod;

(iv)   prif swyddog cyfreithiol yr awdurdod (y dylid ymgynghori ag ef pan fo unrhyw amheuaeth ynghylch pŵer yr awdurdod i weithredu, ynghylch a yw’r cam a arfaethir yn dod o fewn y fframwaith polisi y cytunwyd arno gan yr awdurdod neu os gallai canlyniadau cyfreithiol gweithredu neu fethu â gweithredu gan yr awdurdod gael ôl-effeithiau pwysig);

(b)     rhoi rhesymau dros bob penderfyniad yn unol ag unrhyw ofynion statudol ac unrhyw ofynion rhesymol ychwanegol a osodir gan eich awdurdod.

9. Rhaid i chi —

(a)     parchu’r gyfraith a rheolau eich awdurdod sy’n llywodraethu hawlio treuliau a lwfansau mewn cysylltiad â’ch dyletswyddau fel aelod;

(b)     osgoi derbyn rhoddion oddi wrth neb, na lletygarwch (ac eithrio lletygarwch swyddogol, megis derbyniad dinesig neu weithio dros ginio, a awdurdodir yn briodol gan eich awdurdod) na buddiannau materol neu wasanaethau i chi eich hun neu i unrhyw berson os byddai gwneud hynny’n eich rhoi o dan rwymedigaeth amhriodol, neu os gallai’n rhesymol ymddangos fel pe bai’n gwneud hynny.

This page is also available in: English