Letter from Ben Lake MP to Community Councils in Ceredigion

PDF Download PDF

AT SYLW CYNGHORAU CYMUNED CEREDIGION
FOR THE ATTENTION OF CEREDIGION COMMUNITY COUNCILS 

Mehefin / June 2022 

Annwyl Gadeirydd / Dear Chair, 

Ysgrifennaf atoch ar ddechrau tymor newydd yng ngwaith llywodraeth leol. 

Diolch yn fawr i chi am y gwaith yr ydych chi a’r holl gynghorwyr cymuned yn eich plwyf yn ei gyflawni. Hyderaf eich bod chithau fel minnau yn ymgymryd â’r gwaith gyda’r bwriad o wneud gwahaniaeth yn ein cymunedau ac i wella bywydau pobl Ceredigion.

Fel yr ydych yn ymwybodol rydym yn wynebu heriau amrywiol yn ein cymunedau ar hyn o bryd, yn cynnwys yr argyfwng costau byw, sy’n effeithio ar bob agwedd o fywyd yng nghefn gwlad. Rwy’n codi’r materion yma yn gyson yn San Steffan, ond os oes unrhyw faterion lleol penodol yr hoffech dderbyn cefnogaeth neu gyngor arnynt, cofiwch bod croeso i chi gysylltu â mi unrhyw bryd drwy e-bostio ben.lake.mp@parliament.uk neu ffonio’r swyddfa ar 01570 940333. 

I write to you at the start of a new term in local government. 

I would like to thank you for all the work that you and all the community councillors in your ward do on behalf of the community. I know that you undertake your responsibilities with the aim of making a positive difference to our communities, and to improve the lives of Ceredigion citizens. 

As you are aware we are facing various challenges within our communities at present, including the cost-of-Iiving crisis, which effects all aspects of rural life. I raise these matters regularly in Westminster, but if you have any other specific local issues that you would like support or advice on, feel free to contact me anytime by emailing ben.lake.mp@parliament.uk or phoning the office on 01570 940333.

Cofion cynnes,

Ben Lake AS/MP
Ceredigion 

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn: Cymraeg