Agenda – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – 15/05/2023

Cynhelir Cyfarfod o Gyngor Cymuned Llanddewi Brefi Nos Lun 15 Mai 2023 am 8:30yh, yn y Ganolfan Gymuned. Dylai aelodau’r cyhoedd a hoffai fynychu yn rhithiol ebostio web@llanddewibrefi.org ymlaen llaw i ofyn am ddolen i’r cyfarfod.

AGENDA

1) Derbyn Ymddiheuriadau. 

2) Materion Personol. 

3) Datgan diddordeb.

4) Cyfranogiad y cyhoedd 

Mae adran 48 o Ddeddf 2021 yn gwneud darpariaeth i’r cyhoedd gyfranogi yng nghyfarfodydd llawn cynghorau cymuned neu’r rhannau hynny o gyfarfodydd sy’n agored i’r cyhoedd. Bydd y cadeirydd yn rhoi cyfle rhesymol i aelodau o’r cyhoedd sy’n bresennol gyflwyno sylwadau am unrhyw eitemau o fusnes ar yr agenda. Mae materion penodol i’w trafod i’w cyflwyno i’r Clerc 7 diwrnod cyn y cyfarfodydd arferol a drefnwyd (fel arfer 2il ddydd Llun y mis). 

5) Cadarnhau cofnodion 11 Ebrill 2023

6) Materion yn codi o’r cofnodion. 

7) Adroddiad ariannol.

a) Cymeradwyo’r cysoniad banc am y cyfnod yn diweddu 30 Ebrill 2023

b) Awdurdodi taliadau:

i) Claddedigaethau

ii) Ad-dalu taliadau a wnaed gan aelodau.

c) Taliadau staff a chyfrinachol

d) Taliadau cylchol:

i) BT – ffôn Neuadd a band eang

ii) Ffioedd banc

e) Taliadau a dderbyniwyd:

i) Praesept 23-24: rhandaliad cyntaf.

ii) Grant Mynwent yn ôl Gwariant 2021/22.

8) Gohebiaeth (copïau wedi’u hanfon ymlaen at yr aelodau).

a) Archwilio Cymru

Gwybodaeth sydd ei hangen ar gyfer archwiliad 2022-23 – Ceredigion

b) Cyngor Sir Gar: FW: Digwyddiad Rhanddeiliaid Afon

c)Bwrdd Prosiect Cylch Caron

i) Agenda: Cyfarfod Bwrdd Rhanddeiliaid Cylch Caron (02/05/2023) – Nodyn Atgoffa

ii) Bwrdd Rhanddeiliaid Cylch Caron

d)Cyngor Sir Ceredigion:

i) FW: Strategaeth Tai Lleol Ceredigion

ii) RE: Cais am Hysbysiadau Sedd Wag Achlysurol – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi

e) Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru:

FW: Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru

f) Quatro:

Parthed: Ynglŷn â’r cynigion sy’n dod i’r amlwg ar gyfer Hyb Ynni Gwynt Waun Maenllwyd

g) Un Llais Cymru:

i) Pwyllgor Ardal Ceredigion 18.4.23

ii) Cynigion ar gyfer Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2023.

iii) Achub y Dyddiad – Cynhadledd Arfer Arloesol

iv) Datganiad Ysgrifenedig: Iechyd Democrataidd Cynghorau Cymuned a Thref

h) Diolch am Ymgyrch 20:

Gwahoddiad i Gyngor Cymuned Llanddewi Brefi i’n 3ydd Diolch am 20 – Diolch am 20 Zoom

i) Ymddiriedolaeth Afonydd Gorllewin Cymru:

Cyfarfod Mabwysiadu Isafon – Ymddiriedolaeth Afonydd Gorllewin Cymru

9) Derbyn adborth gan Gynghorwyr a fynychodd y cyfarfod briffio ar 9 Mai 2023 gyda Chomisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru.

10) Cynnig dyddiad cyfarfod i wahodd Quatro i roi cyflwyniad ar gynigion sy’n dod i’r amlwg ar gyfer Hyb Ynni Gwynt Waun Maenllwyd.

11) Cynnig ychwanegu arweiniad ar Enwi Tai ar Wefan y Cyngor

12) Derbyn adroddiad yr Swyddogi Cefnogi Cymuned yr Heddlu (SCCH) 

13) Adroddiad y Cynghorydd Sir am faterion yn codi o Geredigion. 

14) Ceisiadau Cynllunio 

a) I ystyried y cais canlynol:

i) A230333 – Bryneirian, Llanddewi Brefi

15) Derbyn adroddiad gan Bwyllgor Neuadd y Pentre a’r Caeau Chwarae. 

16) Cwestiynau i’r Cadeirydd. 

17) Dyddiad y cyfarfod nesaf.

This page is also available in: English