Agenda – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – 11/12/2023

Cynhelir cyfarfod cyffredin o’r Cyngor Cymuned Nos Lun 11ed Rhagfyr 2023 am 7:30yh yn y Ganolfan Gymunedol. Dylai aelodau o’r cyhoedd sy’n dymuno mynychu o bell anfon e-bost at web@llanddewibrefi.org ymlaen llaw i ofyn am ddolen i’r cyfarfod.

AGENDA

1. I dderbyn ymddiheuriadau.
2. Materion Personol.
3. Datganiadau o ddiddordeb.
4. Cyfranogiad y cyhoedd.
5. Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Tachwedd 2023.
6. Materion yn codi o’r cofnodion.
7. Adroddiad ariannol

a. Cymeradwyo’r cysoniad banc am y cyfnod yn diweddu 30 Tachwedd 2023.
b. Awdurdodi taliadau.

i. Staff a thaliadau cyfrinachol
ii. Ad-dalu treuliau’r Clerc (argraffu poster)
iii. Costau claddu
iv. Treuliau goleuadau Nadolig
v. Glanhau manion (Neuadd)

c. Taliadau parhaus:

i. BT – ffôn Neuadd a band eang.
ii. Taliadau Banc
iii. Powys DBS

d. Taliadau a dderbyniwyd.

i. HMRC – adennill TAW
ii. Clwb Ieuenctid
iii. Llog banc / teyrngarwch

8. Ystyried tendrau ar gyfer torri gwair 2024.
9. Adolygu’r gyllideb ar gyfer 2023-2024 ac ystyried cynigion cyllideb ar gyfer 2024-2025.
10. Ystyried y cynigion a ganlyn o dan Reol Sefydlog 9b:

a. Cynnig am rodd i Helfa Gogerddan.
b. Cynnig i gefnogi’r Bil Hinsawdd ac Ecoleg.

11. Hyb Ynni Gwynt Waun Maenllwyd – i drafod adborth.
12. Gohebiaeth

a. Archwilio Cymru_ Twyll mewn cyngor cymuned yn amlygu pwysigrwydd dilyn prosesau llywodraethu a rheoli ariannol priodol.
b. Cyngor Sir Ceredigion

i. Agenda Pwyllgor Safonau a Moeseg.
ii. Tiroedd Claddu 2022/23
iii. Ymgynghoriad cyhoeddus – Cynllun Cydraddoldeb drafft 2024-28

c. Un Llais Cymru

i. Pwyllgor Ardal Ceredigion
ii. Grŵp Rhanddeiliaid Bwrdd Iechyd Prifysgol 14 Tachwedd 2023
iii. FW: Bwletin Tlodi Ceredigion
iv. Gyflwyniad gan yr IRPW
v. Un Llais Cymru – Bwletin Newyddion

d. Rhaglen Mwyngloddiau Metel: Mwynglawdd Nant y Mwyn
e. Cyfarfod cyhoeddus ynghylch twrbeini gwynt. Neuadd y Coroniad, Pumsaint 7.30.yh Rhagfyr 7.
f. Eisteddfod yr Urdd Maldwyn 2024
g. Cynllun Rheoli Risg Cymunedol Drafft Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth Cymru
h. FW: Query: Mobile Youth Cafe Parking
i. E-bost gan preswylwr ynghylch ffermydd gwynt ar y tir – cais i gysylltu â CSC/LlC.
j. Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu; FW: Young Gamechangers Fund
k. Cronfa Cyfle i Bawb Yr Urdd Fund for All

13. Derbyn adroddiad gan y PCSO
14. Adroddiad y Cynghorydd Sir ar faterion yn codi o Geredigion
15. Ceisiadau cynllunio

a. Ystyried y ceisiadau canlynol:

i. A230774; Cynllunio llawn; Datblygiad Un Blaned, Tyn y Bryn, Lampeter
ii. A230813; Mosseley Llanddewi Brefi, Tregaron, Ceredigion, SY25 6RS.

16. Derbyn adroddiad gan bwyllgor y Neuadd Bentref a Meysydd Hamdden.
17. Cwestiynau i’r Cadeirydd.
18. Dyddiad y cyfarfod nesaf

L. Zanoni, Clerc i’r Cyngor
06/12/2023

This page is also available in: English