Agenda – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – 08/11/2021

PDF Lawrlwytho PDF

Cynhelir Cyfarfod o’r Cyngor Nos Lun, Tachwedd 8, 2021 yn y Ganolfan am 7.30 o’r gloch.

Dylai aelodau’r cyhoedd sy’n dymuno mynychu o bell e-bostio web@llanddewibrefi.org ymlaen llaw i ofyn am ddolen i’r cyfarfod.

AGENDA

1 Derbyn ymddiheuriadau.
2 Materion Personol.
3 Datgan buddiannau personol.
4 Cadarnhau cofnodion y Cyngor Cymuned Hydref 11 & 25, 2021.
5 Materion yn codi o’r cofnodion.
6 Trafod ail-hysbysebu swydd y clerc.
7 Adroddiad ariannol .
  a I gadarnhau taliadau.
    i. Zoom – £43.17
    ii. Padiau diffibriliwr – £86.40
  b Ystyried cynigion cyllidebol cychwynnol ar gyfer 2022-2023 a chynnig sylwadau cyn cytuno ar gynigion cyllideb terfynol yn Rhagfyr, 2021.
8 Gohebiaeth.
9 Adroddiadau.
10 Materion yn codi o Geredigion.
  a Cynllunio.
11 Adroddiad byr am y Neuadd a’r Cae Chwarae.
12 Cystadleuaeth y Golau Nadolig a threfniadau’r Ŵyl.
13 Ysgol Henry Richard.
14 Y fynwent a Sul y Cofio.
15 Seddau a Meinciau – cynnal a chadw.
16 Unrhyw fater arall.
17 Dyddiad y cyfarfod nesaf.

This page is also available in: English