Agenda – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – 05/07/2022

PDF Lawrlwytho PDF

Cynhelir Cyfarfod Anghyffredin o Gyngor Cymuned Llanddewi Brefi Ddydd Mawrth 5 Gorffenaf 2022 am 8:30yh, yn y Ganolfan Gymuned. Dylai aelodau’r cyhoedd a hoffai fynychu yn rhithiol ebostio web@llanddewibrefi.org ymlaen llaw i ofyn am ddolen i’r cyfarfod.

AGENDA

1. Derbyn Ymddiheuriadau.
2. Materion Personol.
3. Datgan diddordeb.
4. Ystyried a ddylid gwahardd y wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod wrth ystyried yr eitem fusnes ganlynol, yn unol ag Adran 1(2) o Deddf Cyrff Cyhoeddus (Derbyn i Gyfarfodydd) 1960, ar y sail ei bod yn cynnwys datgelu gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir yn Paragraffau 12 a 14 o Ran 4 o Atodlen 12A i’r Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, fel y’i diwygiwyd.
5. Ystyried cais am swydd Clerc a Swyddog Ariannol Cyfrifol.
6. Materion ariannol.
a. Cadarnhau taliadau.
i. Ffioedd yr Archwilydd Mewnol
ii. Prynu cabinet ffeilio, gliniadur a meddalwedd
b. Taliadau cylchynnol – cadarnhau cyfarwyddiadau parhaus i dalu debyd uniongyrchol newidiol:
i. Cyngor Sir Powys – Tâl gweinyddol am wiriadau DBS gwirfoddol.
7. Adroddiad y Cynghorydd Sir am newidiadau arfaethedig i derfynau cyflymder (gweler y crynodeb atodedig).
8. Y diweddaraf am brosiect Cynnal Llanddewi Brefi LEADER Grant project
9. Dyddiad y cyfarfod nesaf.

Llanddewi Brefi – Summary of initial proposals for changes to speed limit (subject to further public consultation).

The existing 30mph limit to be proposed to be reduced to 20mph, with the following elements:

a. Approach from the north to have a gateway marking by Pant y Gorwel.
b. Approach from the north west to have a roundel marking on a red antiskid patch by Bryngwyn
c. The extent of the limit by Beili Richard to be assessed on site to see if minor extension is a practical possibility.
d. Gateway marking to be installed on the approach from Lampeter.
e. On the approach from the south west, possibly extend the new 20mph limit past the Vicarage, with a gateway marking, plus warning signs for the playground.
f. On the approach from the south east possibly extend the new 20mph limit to past Ddol Foelallt if possible, some site survey work will be required

This page is also available in: English