Agenda – CCB – Llanddewi Brefi Village Hall and Recreation Ground – 16/01/2023

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Llanddewi Brefi Village Hall and Recreation Ground (rhif elusen gofrestredig 523862) Nos Lun 16 Ionawr 2023 am 7:30yh yn y Ganolfan Cymunedol.

Dylai aelodau’r cyhoedd sy’n dymuno mynychu e-bostio web@llanddewibrefi.org ymlaen llaw i ofyn am ddolen i’r cyfarfod.

AGENDA

 1. Croeso/ Welcome.
 2. Ymddiheuriadau / Apologies.
 3. Cadarnhau Cofnodion y cyfarfod gynhaliwyd ar 27 Ionawr 2022 / Confirming the minutes of the AGM held 27 January 2022.
 4. Adroddiad blynyddol yr ymddiriedolwyr a chyfrifon am y flwyddyn a ddaeth i ben 31/03/2022/To receive and consider the Trustees annual report and accounts for the year ended 31/03/2022.
 5. Adolygu trefniadau casglu sbwriel/ To review arrangements for refuse collection
 6. Adolygu taliadau llogi/ To review Hire charges (from 02/2023).
 7. Penodi aelodau pwyllgor i fod yn gyfrifol am/ To designate committee members with lead responsibility for: 
  • a. Diogelwch maes chwarae/ Play area safety 
  • b. Diogelwch tân/ Fire safety 
  • c. Asesiad risg COVID-19/ COVID-19 risk assessment 
  • d. Clwb 100 (angen 2 aelod)/ 100 Club (2 members required) 
  • e. Cynnal a chadw adeiladau/ Building maintenance 
 8. Penodi archwiliwr annibynnol ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31/03/2023/ Appointment of independent examiner of accounts for the year ending 31/03/2023.
 9. Unrhyw fusnes arall/Any other business.
 10. Dyddiad y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol nesaf/ Date of next AGM.

This page is also available in: English