Agenda – Llanddewi Brefi Community Council – 22/01/2024

Bydd cyfarfod arbennig o’r Cyngor Cymuned yn cael ei gynnal Nos Lun 22 Ionawr 2024 am 8:30pm yn y Ganolfan Gymunedol. Dylai aelodau o’r cyhoedd sy’n dymuno mynychu o bell anfon neges e-bost web@llanddewibrefi.org ymlaen llaw i ofyn am ddolen i’r cyfarfod.

An Extraordinary meeting of the Community Council will be held on Monday 22nd January 2024 at 8:30pm in the Community Centre. Members of the public wishing to attend remotely should email web@llanddewibrefi.org in advance to request a link to the meeting.

AGENDA

1. Derbyn ymddiheuriadau/ To receive apologies.
2. Materion personol/ Personal Matters.
3. Datganiadau o ddiddordeb/ Declarations of interest.
4. Materion yn codi/ Matters arising:

a. Adborth i Belltown Power ynghylch ail gam yr ymgynghoriad/ Feedback to Belltown Power regarding 2nd phase consultation.

5. Ystyried y Cynnig Arbennig a ganlyn o dan Reol Sefydlog 7a. Cyflwynwyd y rhybudd o gynnig gan bedwar cynghorwyr yn unol â Rheol Sefydlog 9b:

Adolygu penderfyniad y Cyngor i gymeradwyo’r gyllideb a’r praesept yn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 08/01/2024 ac ystyried cyllideb ddiwygiedig a praesept yn wyneb derbyniad hwyr costau etholiad gan Gyngor Sir Ceredigion ar 18/01/2024.

To consider the following Special Motion under Standing Order 7a, for which notice has been given by 4 councillors in accordance with Standing Order 9b:

To review the Council’s resolution to approve the budget and precept in the meeting held on 08/01/2024 and consider a revised budget and precept demand in view of the late receipt of election costs from Ceredigion County Council on 18/01/2024.

6. Ystyried opsiynau ar gyfer cyllid pontio mewn perthynas â phrosiectau sy’n derbyn cymorth grant/ To consider options for bridging finance in relation to grant aided projects.

L. Zanoni, Clerc i’r Cyngor (ar ran y Cadeirydd) /Clerk to the Council (on behalf of the Chair)
18/01/2024

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn: Cymraeg