Hysbysiad o Gyfethol 29/07/2016

CYNGOR CYMUNED  LLANDDEWI BREFI

Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, Adran 116

Hysbysiad o Gyfethol 

RHODDIR HYSBYSIAD TRWY HYN fod Cyngor Cymuned LLANDDEWI BREFI yn bwriadu Cyfethol UN aelod i lenwi’r lle gwag sydd ar gael ar gyfer Cynghorydd yng Nghymuned LLANDDEWI BREFI.

Ceisir datganiadau o ddiddordeb gan aelodau o’r cyhoedd sy’n cyflawni’r meini prawf canlynol ac sydd â diddordeb mewn cynrychioli eu cymuned ar y Cyngor Cymuned dywededig. Rhaid bod yn ddinesydd Prydain, y Gymanwlad, Iwerddon neu’r Undeb Ewropeaidd ac yn 18 oed neu’n hŷn, ac yn cyflawni o leiaf un o’r meini prawf      canlynol:

  • wedi’ch cofrestru fel etholwr llywodraeth leol ar gyfer yr ardal a enwir uchod; neu
  • yn ystod y cyfan o’r 12 mis diwethaf, wedi bod yn berchennog neu’n denant tir neu safle arall yn y gymuned a enwir uchod; neu
  • wedi bod â’ch prif neu’ch unig weithle yn ystod y 12 mis diwethaf yn y gymuned a enwir uchod; neu
  • rydych wedi byw yn y Gymuned, neu o fewn 4.8 cilometr ohoni yn ystod y cyfan o’r 12 mis diwethaf.[2]

Os ydych yn dymuno cael eich ystyried i gael eich cyfethol ar gyfer y sedd gwag, neu’n dymuno cael rhagor o wybodaeth ynghylch rôl Cynghorwyr Cymuned, cysylltwch â’r Swyddog Priodol, Clerc y Cyngor Cymuned yn Brynderwen, Llanddewi Brefi, Tregaron, Ceredigion SY25 6UU erbyn  29ain o Awst, 2016.

Dyddiedig y 29ain diwrnod hwn o Orffennaf 2016

E.M.BRONWEN MORGAN, Swyddog Canlyniadau

Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron, SA46 0PA

[2] Mae rhai pobl penodol wedi’u hanghymhwyso rhag ymgeisio, yn eu plith swyddogion cyflogedig y Cyngor, unrhyw un sy’n destun gorchmynion cyfyngu methdalwyr a’r rheiny sy’n destun dedfrydau o garchar yn ddiweddar.

Cyhoeddwyd ac argraffwyd gan y Swyddog Canlyniadau

 Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – Hysbysiad o Gyfethol 29-07-2016

This page is also available in: English