Adolygiad o Gludiant Ôl-16 Rhwng y Cartref a’r Ysgol/Coleg a’r Ddarpariaeth Seddi Gwag

Trosolwg

Mae holl gynghorau Cymru’n dal i gael eu heffeithio gan gwtogi sylweddol i’w cyllideb o ganlyniad i’r mesurau cyni a gyflwynwyd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig.

Mae angen i Gyngor Sir Ceredigion wneud arbedion o tua £25 miliwn dros y tair blynedd nesaf, sy’n golygu gwneud newidiadau sylfaenol ar draws y gwasanaethau.

Er mwyn mynd i’r afael â’r bwlch hwn yn y gyllideb mae’r Cyngor wrthi’n adolygu’r holl wasanaethau, ac yn ystyried opsiynau ar gyfer lleihau gwariant a/neu gynyddu incwm trwy ad-drefnu, cwtogi neu leihau’r gwasanaethau a ddarperir.

Pwrpas yr ymgynghoriad hwn yw gofyn barn ar newidiadau posib i’r drefn o gludo disgyblion yn ôl ac ymlaen i’r ysgol/coleg, a chyflwyno tâl o £390 y flwyddyn ar gyfer pob myfyriwr ôl-16, a phob disgybl sy’n elwa o’r ddarpariaeth seddi gwag, a sut y bydd y newidiadau a awgrymir i’r polisi’n effeithio arnoch chi a’ch teulu.

Manteisiwch ar y cyfle hwn felly i ddweud eich dweud.

PDF Lawrlwytho PDF: Adolygiad o Gludiant Ôl-16 Rhwng y Cartref a’r Ysgol/Coleg a’r Ddarpariaeth Seddi Gwag

Sut i ymateb

Bydd y cyfnod ymgynghori’n dechrau ar 22 Chwefror 2016 ac yn dod i ben ar 21 Mawrth 2016.

Gallwch ymateb neu ofyn cwestiynau pellach yn y ffyrdd canlynol:

Ffôn: 01970 633364
Ebost: adolygu.ysgolion@ceredigion.gov.uk

Post: Mr Barry Rees
Cyfarwyddwr Strategol Dysgu a Phartneriaethau
Gwasanaethau Dysgu, Cyngor Sir Ceredigion, Canolfan Rheidol, Rhodfa Padarn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3UE

This page is also available in: English