Pob cofnod gan Website Administrator

CYFARFOD CYHOEDDUS – 05/02/2019

Mae’r Cyngor Cymuned wedi trefnu Cyfarfod Cyhoeddus gyda chynrychiolwyr o’r Awdurdod Priffyrdd i drafod pa gamau ataliol a allai fod yn ymarferol ar ôl y difrod llifogydd diweddar yn y pentref.

Er mwyn i’r holl bwyntiau a godwyd gael eu hystyried yn llawn, ac er mwyn sichrau ymateb iddynt yn ystod y cyfarfod, dim ond materion a gyflwynwyd ymlaen llaw y gellir eu hystyried.

Cynhelir y Cyfarfod Nos Fawrth 5ed o Chwefror 2019 yn y Ganolfan Gymunedol am 7.00 yh.

Clerk to the council:
Mrs M. Davies, Brynderwen, Llanddewi Brefi, Tregaron, Ceredigion. SY25 6UU.
Tel: 01974 298836
Email: clerk@llanddewibrefi.org

Cyfarfod Cyhoeddus – Difrod llifogydd

Mae’r Cyngor Cymuned yn trefnu Cyfarfod Cyhoeddus gyda chynrychiolwyr o’r Awdurdod Priffyrdd i drafod pa gamau ataliol a allai fod yn ymarferol ar ôl y difrod llifogydd diweddar yn y pentref.

Nid yw’r dyddiad wedi ei gadarnhau eto, ond os oes gennych chi gwestiynau neu bryderon yr hoffech eu trafod yn y cyfarfod, dylech eu cyflwyno’n ysgrifenedig erbyn 17/12/18 i:

Clerc y Cyngor:
Mrs M. Davies, Brynderwen, Llanddewi Brefi, Tregaron, Ceredigion. SY25 6UU.
Ffôn: 01974 298636
E-bost: clerc@llanddewibrefi.org

Er mwyn i’r holl bwyntiau a godwyd gael eu hystyried yn llawn, ac er mwyn sichrau ymateb iddynt yn ystod y cyfarfod, dim ond materion a gyflwynwyd ymlaen llaw y gellir eu hystyried.

PDF Lawrlwytho PDF

Agenda – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – 10/12/2018

PDF Lawrlwytho PDF

Cynhelir Cyfarfod o’r Cyngor Nos Lun 10fed o Ragfyr 2018 yn y Ganolfan am 7.30 o’r gloch.

AGENDA

1 I dderbyn Ymddiheuriadau.
2 Materion Personol.
3 Datgelu buddiannau personol
4 I gadarnhau cofnodion y Cyngor 12fed o Dachwedd 2018.
5 Materion yn codi or Cofnodion.
6 Materion Trafod.
6.1 Priffyrdd.
6.2 Y We.
6.3 Gardd gyferbyn a Tanybryn.
6.4 ‘Defibrillator’
7 Adroddiad ariannol.
a I gadarnhau taliadau
8 Gohebiaeth.
9 Adroddiadau.
10 Materion yn codi o Geredigion.
a Cynllunio
11 Materion yn codi o Bwyllgor y Neuadd.
12 Ysgol Henry Richard 3-16.
13 Y Fynwent.
14 Unrhyw fater arall.
15 Dyddiad y cyfarfod nesaf.

Cofgolofn Rhyfel Llanddewi Brefi yn derbyn arian gan gynllun grant Ymddiriedolaeth y Cofebion Rhyfel

Bydd cofgolofn rhyfel Llanddewi Brefi yn derbyn £930 gan Ymddiriedolaeth y Cofebion Rhyfel a gefnogir gan Raglen Gofebion y Rhyfel Byd Cyntaf.

Llun 2-3 © Hawlfraint Elliott Ryder Conservation

Derbyniwyd £4,333 yn ogystal gan Gynllun Grant Cadw. Cynllun sy’n adfer Cofebion Rhyfel drwy ariannu gwaith adfer ac atgyweirio cofebion yng Nghymru. Mae’n gysylltiedig â rhaglen Cymru’n Cofio 1914-1918 ochr yn ochr â Llywodraeth Cymru.

Bydd yr arian yn galluogi Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi i gomisiynu gwaith adfer ac atgyweirio ar y Gofeb Rhyfel gan wneud gwaith cadwraethol ar y cyfanwaith. Bydd cen ac algae yn cael eu stemio oddi ar wyneb y gofeb gan ddefnyddio dŵr poeth dan bwysedd isel a bydd cyflwr arwynebedd y gofgolofn yn cael ei wella. Bydd morter calch yn cymryd lle unrhyw ddefnydd fel mastig silicon gan sicrhau bod rhyddin y golofn yn cael ei gadw’n sych. Bydd y llythrennau yn cael eu goreuro a’r wenithfaen yn cael ei glanhau a’i sgleinio.

Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi ac Elliott Ryder Conservation sy’n ymwneud â’r gwaith.
Dywedodd Frances Moreton, Cyfarwyddwr Ymddiriedolaeth y Cofebion Rhyfel, “Mae cofebion rhyfel yn gyswllt gwirioneddol â’r gorffennol sy’n creu dolen rhyngom â’r rhai a syrthiodd mewn rhyfel. Mae sicrhau cyflwr ein cofebion rhyfel ag ystyried eu hoedran yn holl bwysig. Mae’r elusen yn falch medru cefnogi’r prosiect. Mae canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf yn cynnig cyfle bendigedig i gymunedau ar draws y wlad ddiogelu a gwarchod eu cofebion rhyfel. Os gwyddoch am gofeb rhyfel sydd angen ei adfer, cysylltwch â ni.”

Mae Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi yn gofalu am fynwent y pentref ers 1894 i sicrhau mannau claddu ychwanegol i’r eglwys a’r capeli.

Cyflwynwyd y gofeb ym 1921, ac fe’i rhestrir yng Nghofrestr yr Imperial War Memorial Register fel “Ffigwr ar lun milwr sy’n sefyll yn hamddenol ar bedestal, gydag arysgrif mewn llythrennau wedi eu goreuro. Gwaith saer maen / cerfiwr lleol E.J.Williams, Llanybydder.

Cwmni wedi ei seilio yn Nhregaron yw Elliott Ryder Conservation. Maen nhw’n gweithio drwy’r Deyrnas Unedig gyfan ac yn un o 13 cwmni, a’r unig un yng Nghymru, sydd wedi cymhwyso dan Y Sefydliad Cadwraethol  i weithio ar gofebion rhyfel carreg a metel. Hynny yw y prosiectau  sy’n derbyn nawdd gan gyrff cenedlaethol cadwraethol ac Ymddiriedolaeth y Cofebion Rhyfel. Mae cwmni ERC yn ymfalchio yn y ffaith eu bod wedi gweithio ar wyth cofeb rhyfel, mawr a bach, o gwmpas Cymru a thu hwnt yn ystod y flwyddyn a aeth heibio. Pob un yn rhan o brosiect Cronfa Canmlwyddiant y Llywodraeth.

Ymddiriedolaeth y Cofebion Rhyfel – elusen gofrestredig annibynnol a sylfaenwyd yn 1997 i warchod a chadw cofebion rhyfel yn wyneb esgeulustod a fandaliaeth. Cynigir cyngor a gwybodaeth a gweinyddir grantiau sy’n rhoi cymorth i atgyweirio a gwneud gwaith cadwraethol ar gofebion rhyfel ar draws y DU. Dibynna’n llwyr ar gyfraniadau gwirfoddol. Cefnogir gan aelodau blynyddol ac aelodau oes, cyfrannwyr, ymddirieolaethau elusennol a chyfrannwyr corfforaethol.  www.warmemorials.org

Mae  Ymddiriedolaeth y Cofebion Rhyfel  yn gweinyddu sawl rhaglen grant i gefnogi cofebion rhyfel ar draws y DU. Gweler manylion pellach ar www.warmemorials.org/grants. Gweler enghreifftiau o’r gwaith ar www.warmemorials.org/search-grants.

 

YMGYNGHORIAD – Ysgol Gynradd Llanddewi Brefi

Ynghylch cau Ysgol Gynradd Gymunedol Llanddewi Brefi ar ôl symud i Ysgol Henry Richard. Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi ymgynghori â Chyngor Cymuned Llanddewi Brefi i ddarganfod a oes unrhyw fynegiant o ddiddordeb yn yr eiddo y gallech fod yn ymwybodol ohono mewn perthynas â chau’r ysgol.

Yn dilyn yr ymgynhoriad cychwynnol, bydd yr Awdurdod Lleol yn gwneud argymhellion priodol i Gabinet Cyngor Sir Ceredigion ynghylch Ysgol Gynradd Llanddewi Brefi.

Os gallwch ein cynghori am unrhyw ddatganiad o ddiddordeb yn yr eiddo sy’n hysbys i chi mewn perhynas â chau’r ysgol, cysylltwch â:

Clerc y Cyngor:
Mrs M. Davies, Brynderwen, Llanddewi Brefi, Tregaron, Ceredigion. SY25 6UU.
Ffôn: 01974 298636
E-bost: clerc@llanddewibrefi.org

Ymatebion i’w derbyn erbyn 30/11/18

PDF Lawrlwytho PDF

Agenda – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – 08/10/2018

PDF Lawrlwytho PDF

Cynhelir Cyfarfod o’r Cyngor Nos Lun 8fed o Hydref 2018 yn y Ganolfan am 7.30 o’r gloch.

AGENDA

1 I dderbyn Ymddiheuriadau.
2 Materion Personol.
3 Datgelu buddiannau personol
4 I gadarnhau cofnodion y Cyngor 10fed o Fedi 2018.
5 Materion yn codi or Cofnodion.
6 Materion Trafod.
6.1 Priffyrdd.
6.2 Y We.
6.3 Gardd gyferbyn a Tanybryn.
6.4 ‘Defibrillator’
6.5 Goleadau Stryd.
7 Adroddiad ariannol.
a I gadarnhau taliadau
8 Gohebiaeth.
9 Adroddiadau.
10 Materion yn codi o Geredigion.
a Cynllunio
11 Materion yn codi o Bwyllgor y Neuadd.
12 Ysgol Henry Richard 3-16 Llanddewi Brefi.
13 Y Fynwent.
14 Unrhyw fater arall.
15 Dyddiad y cyfarfod nesaf.

Adroddiad Blynyddol 2016-2017

PDF Lawrlwytho PDF

The following report of the Council’s work during the year 2016/2017 was presented by the clerk:-
Ten meetings of the Community Council were held during the year, and one meeting to deal with matters relating to the Base Station installation at Bronhelem, also one meeting painting the seats around the village.
PCSO John Evans has attended several of the Council Meetings when possible. Also Mr. Ben Lake attended a meeting.
Cllr Mary Pearce finished due to moving home. Cllr Lisa Jones was co-opted on the Council as there were no names put forward for the empty seat.
Representatives attended the following meetings:-

  • A royal visit by Prince Charles to the village
  • Cylch Caron
  • Llanddewi Brefi School Harvest Festival
  • Christingle Service
  • Dai Masons installation as Chairman of Ceredigion
  • Hospice in the Home
  • Fuel Allotments Committee
  • Meet the leader in Tregaron
  • Reports on the Traws Link Cymru Group on the Railway line.
  • Ysgol Henry Richard.

Cllr Rhodri Evans reported on matters relating to Ceredigion County Council.

Several matters have been discussed with the Highways Department. The standing water on reoads at different locations. And the new 30 m.p.h.signs on the road and entering the village. Also dog fouling in different areas of the village.
Other matters relating to Llanddewi Brefi is that the Council have decided to see how much it will cost to turn the Street Lights back on after midnight.
The Defibrillator has been placed on the Foelallt Wall by the phone box. And a steering committee has been organised to make sure it all works.

The grass at both Cemeteries was cut as usual and the hedge trimmed. The playing filed was also cut and the usual footpaths were cleared during the summer.
Flowers were planted at the War Memorial and Remembrance Day Service was held as usual and a wreath was placed by the Chairman. Rev S Morgan conducted the Service.

It was resolved to precept for £8000 and a Cemetery grant of £3027 was forthcoming from Ceredigion County council.
A budget review has been passed by the Council for 17/18 and the Audit of the Council Accounts for financial year 2016 was completed in September.

The Council renewed their One Voice Wales Membership, and we have started a new insurance company Zurich which were cheaper for the same cover.

Several requests for donations were given Ras Gwyl Dewi, Young farmers club and Gogerddan Hunt.

Several Planning application were granted.
The Hall committee have been updating the hall and a new kitchen has been put in and several upgrades have been done.
We also had a Carnival in the village which was a great success.

The Christmas tree was placed on the square over the Christmas period, and the fox hounds displayed on the square on Boxing Day.
Christmas dinner was held at the New Inn.

Cofnodion – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – 11/06/2018

PDF Lawrlwytho PDF

797

Minutes of the Community Council Meeting held on 11th June  2018 at the Community Centre

Present:-
Councillors Emmanuel Kincaid (Chairman), JohnLl Griffiths(Vice-Chiarman) Eirwen James,  Dafydd Lloyd-Jones, Lynet Pugh, Enfys H Davies, Beth Anthony, Rhodri Evans, Lisa Jones, Caryl Haf Jones.

Apologies:- 
None.

2. Personal 
The Council congratulated Llanddewi Brefi Young Farmers Club for doing so well in the Ceredigion Rally.

3. Declaration of Interest
Cllr Caryl Haf Jones declared interest on the request for a donation from the Ladis Pinc. Cllr Emmanuel Kincaid and Maureen Davies(clerk) declared interest on the planning A180459 Brynderwen Llanddewi Brefi.

4. Minutes
On the proposition of Councillor Enfys H Davies and seconded by Cllr Beth Anthony the Council authorised the Chairman to sign the minutes of Community Council meeting held on 14thMay 2018.

5. Matters arising from the minutes
1.The Chairman will look into the cost of the Bus shelter improvement by Hyfrydle.

2. The Council have decided to get 3 quotes for the widening of the car park entrance from local people.

6.1.1 Roads
We have been informed that the culvert by Abercoed will be replaced soon to avoid any more flooding.
a. Road widening Pant and Nantdderwen.
b. Work to be done on Quar Road.
c. New Grit Bins. Cllr Rhodri Evans will look into this.
d. Awaiting sign for Llanddewi Brefi to be placed back by Werndriw.

798

6.2 Tree and Boundary Maintenance.
a. Fencing right hand side of Pont Llanio Hill.
b. Tree on Pont Llanio Hill.

6.3 Website
a. Data Protection Act was discussed and we need to update to comply with G.D.P.R.

6.4 The Pound Garden
Nothing new.

6.5 Defibrillator
Nothing new.

6.6 Street Lights
Awaiting Bill.

7. Financial Report
At the Council meeting all Councillors looked through the Audit papers and the balance sheet. The Chairman signed the Audit from for 2017/18 and a notice to display the times for viewing was placed up in the notice board

Current Account £ 100.00
Business Res A/c £ 12,503.84

a. Authorising Payments.

Cllr Rhodri Evans Chair allowance ……………………….£ 50.00

Ladis Pink Donation ………………………………………£300.00

b. Paid In

Mr T E Jones Burial Fees …………………………………£910.00

Western Power Wayleave payment ………………………£  14.52

799

8. Correspondence.

1. A request for a donation for Llanddewi Brefi Hall. All agreed to donate £500.00.
2. A request for a donation for the Ladis Pinc. The Council agreed to donate £300.00. Cllr Caryl H Jones declared her interest.
3. An Email was received regarding the post outside the shop in Llanddewi Brefi being used as an ashtray. Cllr Rhodri Evans will look into the matter and see what can be done.

9. Reports
Cllr Rhodri Evans attended a meeting in Tregaron which was hosted by M.P. Ben Lake and AS Elin Jones regarding regeneration. Projects were put forward.

10. Matters arising from Ceredigion

Cllr Rhodri Evans reported that Cllr Hag Harries was chair of Ceredgion  and Peter Davies Vice Chair
a. Planning
The Council supported planning application A180459 for Brynderwen Llanddewi Brefi Tregaron.

11. Village Hall and Community Centre Trustees Committee

Carnival will be held on July 14th. And the committee have received a grant for the playground.

12. Ysgol Henry Richard 3-16
The Council decided that the mosaic and sign would be kept in the Hall and the bell for the time being.

13. Cemetery
1. Broken Kerb
Councillor E Kincaid and Clerk arranged a meeting with the family of Mr E Davies, also present was Mr Paul James stone mason who had done the work for the family , and the contractor who cuts the grass Mr D Benjamin to discuss the matter. The Council are now looking into all options available to sort the matter as soon as possible.

800

14. Any other matter
1. The Council were informed that the drains on Quar road were all blocked..
2. The Council need to look into buying stronger Welsh flags to place on the pole by Hyfrydle.
3. The Council were informed that there was a Best Garden Competition in the show this year.

Date of next meeting   9th July 2018

Signed                                                         Dated

Agenda – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – 10/09/2018

PDF Lawrlwytho PDF

Cynhelir Cyfarfod o’r Cyngor Nos Lun 10fed o Fedi 2018 yn y Ganolfan am 7.30 o’r gloch.

AGENDA

1 I dderbyn Ymddiheuriadau.
2 Materion Personol.
3 Datgelu buddiannau personol
4 I gadarnhau cofnodion y Cyngor 9fed o Orffenaf 2018.
I gadarnhau cofnodion y Cyngor 14eg o Awst 2018.
5 Materion yn codi or Cofnodion.
6 Materion Trafod.
6.1 Priffyrdd.
6.2 Y We.
6.3 Gardd gyferbyn a Tanybryn.
6.4 ‘Defibrillator’
6.5 Goleadau Stryd.
7 Adroddiad ariannol.
a I gadarnhau taliadau
8 Gohebiaeth.
9 Adroddiadau.
10 Materion yn codi o Geredigion.
a Cynllunio
11 Materion yn codi o Bwyllgor y Neuadd.
12 Ysgol Henry Richard 3-16 Llanddewi Brefi.
13 Y Fynwent.
14 Unrhyw fater arall.
15 Dyddiad y cyfarfod nesaf.

Agenda – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – 14/08/2018

An extraordinary meeting of the Community Council will be held on 14th August 2018 at 7:30 at the Community Centre.

AGENDA

1 Apologies.
2 Personal Matters.
3 Declaration of Interest.
4 To prepare an entry for Llanddewi Brefi to appear on the Cambrian Mountains Tourist Map – one photograph and 100-word description..
5 To consider a letter of offer of grant from the War Memorial Trust
6 Any other Business.